Õppenõukogu

Õppenõukogud 2020-21 ja 2021-22 õa.


Õppenõukogu nr 3. 11.03.2022.

Päevakord:

1. Õpilase(-te) II trimestri pikendamise otsustamine ja trimestri lõpetamine.

2. III trimestri lõpetamise kuupäeva otsustamine, 9. klasside lõpukella kuupäeva otsustamine.

3. PGS-ist tulenevalt Merivälja Kooli klassi- ja kooliväliste ürituste ja väljasõitude korraldamise korra kinnitamine

4. Üldtööplaani kinnitamine (II poolaasta) vastavalt Merivälja Kooli arengukavale 2020-2023 (arengukava on Tallinna Haridusametis kinnituse saanud) vt linki:

5. Lihtsustatud kodukorra reeglid, mis tulenevad Merivälja kooli kinnitatud kodukorrast- tutvustamine.

6. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

Õppenõukogu nr. 2. 29.11.2021/22. õa.

Päevakord:
1. Õpilase(-te) I. trimestri pikendamise otsustamine.

Õppenõukogu nr. 1. 16.09.2021/22. õa.

Päevakord:

1.  Õpilaste üleviimine järgmisse klassi peale täiendava õppetöö sooritamist.

2.  2020/2021 õppeaasta kokkuvõte lähtuvalt arengukavast.

2021/2022 õppeaasta eesmärgid, tegevused, vastutajad lähtuvalt arengukavast.

3.  Üldtööplaani kinnitamine (I poolaasta).

4.  Ainevaldkondade ning töörühmade eestkõnelejate kandidaadid ja kinnitamine.

5.  Töö ümberkorraldamine- vaheaegade töötundide ettetegemine, et vaheajad oleksid kontakttööst vabad.

6.  Uue koolimaja jaotus (tiib, korpus, maja).

7.  Uue garderoobi süsteem.

8.  MERIVÄLJA KOOLI ÕPILASTE ARENGU TOETAMISE JA HINDAMISE ALUSED JA KORRALDUS

9.  Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

 Õppenõukogu nr. 6. 31.08.2020/21. õa.

Päevakord:

1.  Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või kordama jätmise otsustamine ja 2020/2021 õppeaasta lõpetamine.

2.  Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe ja osalisele koduõppele rakendamine.

3.  Koduõppelt naasnud õpilaste klassi määramine (kui on).

4.  Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.

5.  Õppenõukogu sekretäri valimine.

6.  Merivälja Kooli õppekava ajakohastamine.

7.  Üldtööplaan (info koosolekute ajad ja koht).

8.  Olulisemate teemade läbiarutamine ja arvamuste avaldamine.

Õppenõukogu nr. 5. 15.06.2020/21. õa.

Päevakord:

1. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga 9. klassi lõputunnistusel ja õpilase tunnustamine põhikooli lõpetamisel kiituskirjaga.

2. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

3. Täiendavast õppetööst loobumine ja mitte rahuldava hindega põhikooli lõpetamine.

4. Õpilase põhikooli lõpetamise otsustamine.

5. Klassikursuse kordamine vanema taotlusel.

 Õppenõukogu nr. 4. 08.06.2020/21. õa.

Päevakord:

1.  Õpilase(-te) täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

2.  Õpilase tunnustamise kiituskirjaga klassi lõputunnistusel.

3.  Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

4.  Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõpetajate lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor).

Õppenõukogu nr 3. 08.03.2020/21. õa.

Päevakord:

1.  Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine

2.  Õpilase(-te) II. trimestri pikendamise otsustamine.

3.  II poolaasta tööplaani kinnitamine

 Õppenõukogu nr 2. 30.11.-17.12.2020/21. õa.

Päevakord:

1. osa 30.11.2020.

1.  Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine

2.  Õpilase(-te) I. trimestri pikendamise otsustamine.

3.  Õppeaasta eesmärkide ja I poolaasta üldtööplaani kinnitamine vastavalt Merivälja Kooli arengukavale 2020-2023 (arengukava on Tallinna Haridusametis kinnituse saanud).

4.  Kooli kodukorra täienduste tutvustamine (seoses COVIDIGA osaline või täies ulatuses distantsõpe ja videotundide läbiviimine).

5.  Konsultatsioonid, õpiabi ja järelvastamised. 

2. osa 17.12.2020.

1.  Kooli kodukorra täiendamine ja kinnitamine (seoses COVIDIGA osaline või täies ulatuses distantsõpe ja videotundide läbiviimine).

2.  Õpilase(-te) I. trimestri lõpetamise või pikendamise otsustamine.

Õppenõukogu nr 1. 02.10.2020/21. õa.

Päevakord:
1.    Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine
2.    Õppeaasta alustamise info jagamine.

 

Õppenõukogu nr 3. 11.03.2022.

Päevakord:

1. Õpilase(-te) II trimestri pikendamise otsustamine ja trimestri lõpetamine.

2. III trimestri lõpetamise kuupäeva otsustamine, 9. klasside lõpukella kuupäeva otsustamine.

3. PGS-ist tulenevalt Merivälja Kooli klassi- ja kooliväliste ürituste ja väljasõitude korraldamise korra kinnitamine

4. Üldtööplaani kinnitamine (II poolaasta) vastavalt Merivälja Kooli arengukavale 2020-2023 (arengukava on Tallinna Haridusametis kinnituse saanud) vt linki:

5. Lihtsustatud kodukorra reeglid, mis tulenevad Merivälja kooli kinnitatud kodukorrast- tutvustamine.

6. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

Õppenõukogu nr. 2. 29.11.2021/22. õa.

Päevakord:
1. Õpilase(-te) I. trimestri pikendamise otsustamine.

Õppenõukogu nr. 1. 16.09.2021/22. õa.


Päevakord:

1.  Õpilaste üleviimine järgmisse klassi peale täiendava õppetöö sooritamist.

2.  2020/2021 õppeaasta kokkuvõte lähtuvalt arengukavast.

2021/2022 õppeaasta eesmärgid, tegevused, vastutajad lähtuvalt arengukavast.

3.  Üldtööplaani kinnitamine (I poolaasta).

4.  Ainevaldkondade ning töörühmade eestkõnelejate kandidaadid ja kinnitamine.

5.  Töö ümberkorraldamine- vaheaegade töötundide ettetegemine, et vaheajad oleksid kontakttööst vabad.

6.  Uue koolimaja jaotus (tiib, korpus, maja).

7.  Uue garderoobi süsteem.

8.  MERIVÄLJA KOOLI ÕPILASTE ARENGU TOETAMISE JA HINDAMISE ALUSED JA KORRALDUS

9.  Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

 Õppenõukogu nr. 6. 31.08.2020/21. õa.

Päevakord:

1.  Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või kordama jätmise otsustamine ja 2020/2021 õppeaasta lõpetamine.

2.  Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe ja osalisele koduõppele rakendamine.

3.  Koduõppelt naasnud õpilaste klassi määramine (kui on).

4.  Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.

5.  Õppenõukogu sekretäri valimine.

6.  Merivälja Kooli õppekava ajakohastamine.

7.  Üldtööplaan (info koosolekute ajad ja koht).

8.  Olulisemate teemade läbiarutamine ja arvamuste avaldamine.

Õppenõukogu nr. 5. 15.06.2020/21. õa.

Päevakord:

1. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga 9. klassi lõputunnistusel ja õpilase tunnustamine põhikooli lõpetamisel kiituskirjaga.

2. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

3. Täiendavast õppetööst loobumine ja mitte rahuldava hindega põhikooli lõpetamine.

4. Õpilase põhikooli lõpetamise otsustamine.

5. Klassikursuse kordamine vanema taotlusel.

 Õppenõukogu nr. 4. 08.06.2020/21. õa.

Päevakord:

1.  Õpilase(-te) täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

2.  Õpilase tunnustamise kiituskirjaga klassi lõputunnistusel.

3.  Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

4.  Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõpetajate lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor).

Õppenõukogu nr 3. 08.03.2020/21. õa.

Päevakord:

1.  Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine

2.  Õpilase(-te) II. trimestri pikendamise otsustamine.

3.  II poolaasta tööplaani kinnitamine

 Õppenõukogu nr 2. 30.11.-17.12.2020/21. õa.

Päevakord:

1. osa 30.11.2020.

1.  Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine

2.  Õpilase(-te) I. trimestri pikendamise otsustamine.

3.  Õppeaasta eesmärkide ja I poolaasta üldtööplaani kinnitamine vastavalt Merivälja Kooli arengukavale 2020-2023 (arengukava on Tallinna Haridusametis kinnituse saanud).

4.  Kooli kodukorra täienduste tutvustamine (seoses COVIDIGA osaline või täies ulatuses distantsõpe ja videotundide läbiviimine).

5.  Konsultatsioonid, õpiabi ja järelvastamised. 

2. osa 17.12.2020.

1.  Kooli kodukorra täiendamine ja kinnitamine (seoses COVIDIGA osaline või täies ulatuses distantsõpe ja videotundide läbiviimine).

2.  Õpilase(-te) I. trimestri lõpetamise või pikendamise otsustamine.

Õppenõukogu nr 1. 02.10.2020/21. õa.

Päevakord:
1.    Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine
2.    Õppeaasta alustamise info jagamine.