Õppenõukogu

Õppenõukogu 2019/20 õa.

Õppenõukogu nr 1, 13.09.2019.
Päevakord:
1. Õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine.
2. Kooli õppekava kinnitamine.

Õppenõukogu nr 2, 29.11.2019.
Päevakord:
1. Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine
2. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine
3. Õppeaasta trimestri lõpetamine.

Õppenõukogu nr 3, 10.02.2020.
Päevakord:
1. Arvamuse avaldamine Merivälja Kooli arengukava 2020-2023 osas.
2. Koduõppele lubamine.

Õppenõukogu nr 4, 09.03.2020.
Päevakord:
1. Kooli kodukorra täiendamine.
2. Õppeaasta trimestri lõpetamine.

Õppenõukogu nr 5, 04.06.2020.
Päevakord:
1.    Õpilase tunnustamise kiituskirjaga klassi lõputunnistusel.
2.    Õpilase(-te) täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
3.    Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
4.    Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõpetajate lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor).
5.    Merivälja Kooli õppekavas „Hindamise põhimõtted“ punkti 11. täiendamine.

Õppenõukogu nr 6, 16.06.2020.
Päevakord:
1. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga 9. klassi lõputunnistusel.
2. Õpilase(-te) täiendavale õppetööle jätmise otsustamine (9. klass).
3. Täiendavast õppetööst loobumine ja mitte rahuldava hindega põhikooli lõpetamine. 
4. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
5. Õpilase põhikooli lõpetamise otsustamine.
6. Loovtöö mittesooritamine eriolukorra tõttu.

Õppenõukogu nr 7, 31.08.2020.
Päevakord:
1.      Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või kordama jätmise otsustamine  ja 2019/2020 õppeaasta lõpetamine.
2.      Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe ja osalisele koduõppele rakendamine.
3.      Koduõppelt naasnud õpilaste klassi määramine.
4.      Õppenõukogu sekretäri valimine.
5.      Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.
6.      Kooli kodukorra täiendamine ja kinnitamine.
7.      Merivälja Kooli õppekava ajakohastamine.
8.      Üldtööplaan (infokoosolekute ajad ja koht).
9.      Olulisemate teemade läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.
•    Hinnang 2029/2020 õppeaasta eesmärkide täitmisele. 2020/2021 õppeaasta eesmärgid ja ülesanded.
•    Kooli kriisiplaan 2020/2021 tutvustus.

Õppenõukogu 2020/21 õa.

Õppenõukogu nr 1, 02.10.2020.
Päevakord:
1.    Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine
2.    Õppeaasta alustamise info jagamine.