1948.a. kinnitati kõikidele koolidele mikrorajooni piirid. Merivälja koolile kuulus: Viimsi asundus, Miiduranna küla maad, Viimsi rendikohad, Pirita küla maad.
     Õppetöö algas 1.septembril 1948.a. Kool asus eramajas Aia tee 15, mis kuulus laevakapten Teodor Vompale. Kahekordne hoone oli ehitatud 1937.a.

Tallinna 35.Algkool 1948.aastal Aia tee 196

     Kool oli kahekeelne. 1.-3.klassini oli vene osas 19 ja eesti osas 38 õpilast. Kokku 57 õpilast. Õppetöö päevi oli 206 (praegu 175). Õpetajateks olid Roman, Parma ja Šubina. Direktor Endel Grigorjev asus ametisse 18.septembril.
      Kohe pandi ka uue kooli õpetajaid tähele ja õp.Alma Romanile avaldati kiitust naistepäeva puhul märtsis 1949.a.
      Iga kalendriaasta alguses toimusid Mererajooni õpetajate nõupidamised. 1949.a. mainiti, et "õpetajatel tuleb rohkem rõhku panna õpilaste käitumisele koolis ja väljaspool kooli. Leidub veel õpetajaid, kes ei õpi marksismi-leninismi õhtuülikoolis, või on sinna astunud, kuid ei külasta loenguid ega soorita eksameid."
      Läbi aastate on kombeks olnud, et kooli külastavad ka inspektorid. 1949.a. akt räägib nii: "Eesti osas õpib sel õppeaastal 37 õpilast, vene osas 27 õpilast. Direktor on E.Grigorjev ja koolis töötavad kolm õpetajat. 1-2 tundi nädalas puudus hommikuti koolis valgustus. Juhtide pildid olid seintel. Seinaleht oli ka, aga selle serv oli katki ja narmendas. (Kui lugeda sama aja pedagoogilise nõukogu protokolli, siis põhipunktiks oli seinalehtede tegemine). Õpilased üldiselt puhtad, ainult ühel 1.klassi õpilasel olid tingud peas. Õpilaste teadmiste tase on rahuldav, mõnes klassis hea: õp.Romani ainetes. Seda kooli iseloomustab vene ja eesti rahvusest laste hea läbisaamine - mängivad vahetundidel ühiseid mänge ja laulavad ühiseid laule. Tihti mängu lõppedes on kobaras koos ja hoiavad üksteise ümbert kinni. Direktor on kahjuks haiglane (maohaavad). Arstlik komisjon on ta määranud haiglasse ravile. Koolis tegutsevad kehakultuuriring ja lauluring.."
      Tallinna Linna Mererajooni õpetajate nõupidamisel 1952.a. märgiti: "Koolides on paranenud ideelis-poliitiline tase ainete õpetamisel, õpilaste kasvatamine nõukogude patriotismi vaimus, samuti kasvatatakse õpilastes uhkustunnet kuuluda nõukogude rahvaste perre ja vankumatut ustavust Lenini-Stalini parteile."
      Väljavõtteid lastevanemate komitee koosolekute protokollidest: "1953.a. leiti, et elamu ei ole siiski sobilik koolimajaks. Kuna garaaž asus majast eraldi, taheti juurdeehitusena seda koolimajaga ühendada ja võimlaks ümber ehitada. Klassides organiseeriti pisi-taimede mitšuurinlikku kasvatamist. Ühiselt hakati rajama liuvälja. Lapsevanemaid kutsuti üles suuremale kodusele kasvatustööle. Soovitatakse ka lapsevanematel külastada Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu poolt peetavaid loenguid, millest on suur tähtsus laste kasvatuslike küsimuste lahendamisel. Ühiskondlikus korras korrastati piirdeaed ja aeti kinni kanalisatsiooniaugud."
      23.dets.1953.a. "Näärivanaks kutsuti sm.Türk, nagu eelmistelgi aastatel. Talle anti 10 rubla. (Ka 70-ndatel aastatel maksis näärivana sama palju). Nääripakid saadi "Gnomist", 6 rubla pakk. Jällegi olid arutusel õpilaste käitumise probleemid. Lastevanematele koputati südamele, et nad ei tohiks kodus rääkida õpilaste kuuldes sobimatuid sõnu."
      1954.a. arutas lastevanemate komitee, kas ei oleks võimalik valmistada lastele riietehoiu ruumi ja vastavaid riiulikesi jalanõude jaoks. Kuna kasutusel olev tuhvlikott ei ole praktiline, isaäranis porise ilmaga. Sel aastal olid koguni näärivana kandidaadid sm.Soorand ja sm.Pügi (kes valiti, ei tea).
      1955.a. leiame märkme, et nõrgavõitu õpilastega tehti kõvasti tööd. Komitee liikmed koos aktivistidega jaotasid ära päevad ja käisid "kontrollimas õpilasi peale koolitunde õppetöös ja käitumises, käekirja, raamatute ja vihikute puhtust." Väga palju aastaid oli komitee esimeheks lapsevanem Meriväli.
      12.jaan.1955.a. otsustas pedagoogiline nõukogu, et "kasvatustöö üldiseks parandamiseks ei tohi jätta õpilasi mitte üksi, vaid rakendada rohkem klassiaktiviste õpetaja abilistena jalutusruumis, söögiruumis, tänaval ning järeleaitamises. Korrale suunamises - vähem sõnu, rohkem nõudlikkust, nagu seda väidab ka Makarenko. Üksmeelselt töötades jõuame kindlasti soovitud tulemusteni."
      27.okt.1955.a. lastevanemate komitee koosoleku protokoll. Osavõtjad: koolijuhataja sm.Viibur, sm-d Meriväli, Pügi, Vainu, Kaarep, Kalmar, Soorand, Sergejeva, Feoktistova, Golubov ja Stamberg. Tähtsaimaks küsimuseks on uue koolimaja saamine Meriväljale, kuna praegune ei suuda mahutada kõiki kooli soovijaid ja hoopis igand on liitklassid. Otsustati selles asjas saata kiri Mererajooni Haridusosakonnale.
      1957/58 õppeaasta lõpuks oli koolis õpilasi 102, neist eesti osas 91. "Õpilased olid sel õppeaastal eriti loiud ja närvilised, mis kindlasti on tingitud vähesest magamisest, kuna lapsed õhtuti kaua vaatavad televiisorit ja kuulavad raadiot. Lapsevanemad tegid ettepaneku, et lastele tuleks üks kord nädalas, s.o. pühapäeviti, võimaldada televiisori vaatamine."
      Üks näide karistusmeetoditest 1958.a.: "T. kisub järjekindlalt kaasõpilastel küüntega näod lõhki, ohustades seejuures silmi. Otsustati Tõnu kaheks nädalaks koolist kõrvaldada, kuid jätta õpetaja valve alla, et ta õppimises maha ei jääks."
      Vene osa likvideeriti 1958.aastal.
      1959.a. organiseeriti õpilaste puhtuse kontrollimist. Õhtuses vahetuses tegid seda Põldsaar ja Erm ja hommikuses Orntlik ja Ernits. Õhtuse tänavakontrolli võttis sm.Lindsaar vähemalt kord kuus enda peale. Otsustati külastada ka korrarikkujate õpilaste kodusid - õp.Vesmes ja lapsevanemad Maran ja Lindsaar.
      Nääripakid maksid 1959.a. 8 rubla.
      1960.a. tehti ettepanek teha oktoobrilaste koondused lastevanemate poolt laste kodudes väikeste gruppide viisi. Sm.Maran läheb lastega loodusesse. Sm.Orntlik, Taavel ja Vaindlo küpsetavad lastele oma kodudes midagi. Kudumise õpetamine jäi sm.Ermile.
      Koolis tuleb lapsi harjutada iseteenindamisega. Selleks abistavad 3. ja 4.klassi õpilased klasside koristamisel kooli koristajat. Kuna koolil aga puuduvad summad töökitlite hankimiseks, tegi koolijuhataja sm.Viibur ettepaneku müüa kooli vanad tindipudelid ja saadud raha eest osta kitliriie. Kitlite õmblemise võttis enda peale sm. Meresaar.
      1.septembril 1960.a. kehtestati uus vormiriietus. Poistele voodrita jakk ja lühikesed püksid. Võib kanda ka pikki pükse, aga meie koolis kantakse ainult lühikesi. Tüdrukutele villane pluus ja kellukeseline seelik pehmete voltidega. Valge krae villase krae peale traageldatud. Soojemal aastaajal sinise valgetriibuline satäänpluus. Ees must põll.
      Septembris 1960 toimus võimu vahetus. Uueks juhatajaks sai Evi Varm, õpetajateks Heldi Pärn,Helvi Vinkel ka Aura Raud. A.Raua asemele tulid hiljem Aino Loovili ja Heli Kriisa. Helvi Vinkeli lahkudes tulid tööle Õie Keerd ja Eva-Mai Soomer.
      Uus koolimaja Heki teel sai valmis 1960.aastal. 1.septembril selles tööd veel alustada ei saanud, kolimine toimus alles oktoobris. Avamisel olid parteikomitee esindajad sm.Tõnissoo ja Ehatam. 36.keskkooli poolt tervitas dir.Randma, 16.keskkooli poolt direktor L.Lebbin. Kohal olid ka F.Oper Tallinna Linna Haridusosakonnast ja E.Mets, Mererajooni Haridusosakonna juhataja.

Koolimaja avamine oktoobris 1960.a.


      Koolijuhataja E.Varm esitas 1.poolaasta tööplaani. Osa sellest: sm.Maran tegi ettepaneku uue kooliümbruse korrastamisel ja kõnniteede planeerimisel arvestada juurdepääsu koolimajale ka Kõivu või siis Kesk tee poolt. Muret valmistas pidude korraldamine. Uue koolimaja ehitusel jäeti silmapaari vahele vajadus ruumi järele, kus saaks ülekoolilisi üritusi läbi viia. Olemasolev lahtine terrass sobib selleks ainult suvel. Sm.Kikerpuu soovitas terrass ümber ehitada saaliks, sm. Varm pidas õigemaks kahe klassi vahel oleva seina asendamist lahtilükatavate ustega.
      Koolis alustas tööd muusikaklass klaveri ja akordioni erialaga. Muusikaklassi juhataja oli alguses õp.Martin, mõne aasta pärast sai selleks Elle Torro. Tema oli ka kaua-aegne a/ü organisaator.
      Lapsi hakati kohe toitlustama. Oli avatud ka puhvet, kus 20 kopika eest sai saiu ja piima.
      Uues majas oli ahjuküte ja suurte avarate akendega klassiruume ning koridor-sööklat need soojaks ei kütnud. Esimesel talvel töötati mantlites ja reflektorite paistel. Lapsevanem Tõnuristi eestvõtmisel ja energilisel asjaajamisel sai järgmisel aastal teoks maja viimine õliküttele. Tema initsiatiivil ehitati ka lahtine katusealune ümber kooli saaliks.
      Lapsevanem - kunstnik Adolf Säärits alustas tööd kunstiringiga, mõne aasta pärast jätkas seda õp.Varm. Korraldati näitusi kunstiringi ja õpilaste töödest. A.Sääritsalt on jäänud koolile mälestuseks maal "Merivälja vaade".
      Töötas malering. Õpetajad vaheldusid, üks neist oli malekohtunik Lembit Vahesaar.
      Igal talvel oli lastel liuväli, mis tehti õpetajate ja lastevanemate jõududega. Liuvälja ja kelgumäe entusiast oli kooli kütja Aadu Mardi, kes hommikul vara ja õhtul hilja oli veevoolikuga ametis. A.Mardi polnud mitte ainult kütja, vaid kollektiivi ainsa mehena kasutas kruvikeerajat, haamrit ja kangi kus vaja. Oli nn tehniline juhataja ja tema abi oli Rita Mardi. Kõik nad olid väljas oma kooli hea nime eest.

Kui ilmataat lubab, on liuväli aastaid olnud Merivälja Algkooli lahutamatu osa.

      1961.aastal selgus, et vaatamata maksimaalsele tundides läbiviidavale ideelis-poliitilisele kasvatustööle tarvitavad üksikud õpilased siiski veel apoliitilisi väljendeid, esitavad ajalootundides ebateadlikke küsimusi. Otsustati pidada lastevanemate üldkoosolek ateistlikul teemal.
      Kuna enne partei XXII kongressi tehakse igal pool kokkuvõtteid tööst ja võetakse uusi kohustusi, otsustas lastevanemate komitee sm.Varmi ettepanekul võtta 1961/62. õppeaastaks rida ülesandeid, millest üks oli võimla ehitamine ja teine pikapäevarühma taotlemine.  
     1965.a. juhtus lugu, mis on ka kroonikatesse kantud. 29.aprillil korraldati 4.klassi pioneeride õhtu. Rühmaõhtu oli lauaga. Tüdrukud tegid võileivad, poisid kaunistasid saali. Kolm poissi oli kodus veini villinud äädikapudelitesse ja kaasa toonud. Nende eestvedamisel joodi siis veini. Karistuseks alandati nende käitumine "4"-le.
      1966.a. esitas lapsevanem sm.Kuusik juurdeehituse projekti, mille järgi kooli siseõu moodustab saali, mille ümber on klassid. Saali võib kasutada spordisaalina ning seal võib anda ka kino- ja teatrietendusi. Juurdeehitus peaks lõppema 1968.a. Lapsevanemad kiitsid projekti heaks ja otsustati hakata taotlema juurdeehituse rajamist, kuna Meriväljal puuduvad spordisaalid. Küsimus oli aktuaalne ka sellepoolest, et Meriväljal kasvab tegevusetute noorte hulgas kuritegevus.
      1967.a. koguti lastevanemate allkirju, käidi haridusministri juures. Seal lubati, et 1970.a. alustatakse ehitamisega. 1970.a. ei alustatud, vaid vähendati klasse ja kool töötas kolmeklassilisena. Vanast kaadrist lahkus 1.jaanuaril 1977.a. Heldi Pärn ja 1.septembril 1977.a. peale 17 aastat kestnud juhataja-õpetaja ametit vahetas elu- ja töökohta Evi Varm.
      1977.aastast oli kooli juhataja meriväljalane Pille Sild, kes jäi hiljem algklasside õpetajaks.
      1979.aasta 1.septembril algas uus etapp. Uueks juhatajaks sai kooli endine õpilane Kaja Kuusik-Laanmäe, kes lõpetas Pedagoogilise Instituudi algklasside erialal. Õpetajaks sai ka 35.Algkooli kunagine õpilane Rita Nimik. Noored olid ka muusikaklassi õpetajad Lea Nebukat, Silva Vissel, Lembi Arder.
      Nendel aastatel on asfalteeritud spordiväljak, pandud kanalisatsioon, paigaldatud drenaaž ja aetud kinni piirdekraavid. Piirdeaed on asendatud võrguga.
      1983/84.õppeaastal oli koolis 3 klassikomplekti ja 72 õpilast. Muusikaklassis õppis 18 meie kooli last.
      30.novembril 1983.a. toimus pidulik aktus õp.Keerdi 50.juubelisünnipäeva tähistamiseks. Aktusel õnnitlesid esinemistega õpetajat tema endised ja tookordsed õpilased. Kohal olid kõigi lendude esindajad, kus õp. Keerd on olnud klassijuhatajaks.
      Juba algusaastatel olid Merivälja koolis välja kujunenud traditsioonid: sügisene lõikuspidu (kui koolil oli veel katseaed), punaste tähekeste pidu (kui võeti vastu oktoobrilapsi), kadrikarneval, jõulupidu, vastlapäev, pioneeriks-saamine Lenini sünnipäeval ja kevadpidu lõpuklassi ärasaatmisega. Hästi sai esinetud ka taidlusülevaatustel.
      Üle linna kuulsad olid meie kooli iluvõimlejad Eva-Mai Soomeri juhendamisel, kes ka ise selle spordialaga aktiivselt tegelenud oli.
Merivälja Algkooli võimlemisrühm järjekordselt esikohta taotlemas.


      1985.aasta aprillis toimus ülelinnaline muusikaklasside konkurss, millest võtsid meie koolist osa Liina Sild, Merle Alliksoo, Katrin Kruusma ja Mai Reimo.
      1987.aastal võttis mudilaskoor osa Eesti NSV koolinoorte VI laulu- ja tantsupeost. Esinejatega koos pälvis üldlaulupeo peakomisjoni tänusõnad õpetaja Elle Torro. Talvel olime tähistanud tema 50. sünnipäeva.
      1987.aastal muutis koolireform algõpetuse 4-aastaseks, seoses sellega tuli kooli kaks teist klassi. Ruumipuudusel jäid osa lapsi 117. Lastepäevakodu ruumidesse. Õpetajateks olid Riina Kempo ja Anu Nimmerfeldt.
      1988.aasta jagati trimestriteks, tekitades sellega palju arusaamatusi. 6-aastaste 1.klassides lõpetati vene keele õpetamine. Esmakordselt seati meie kooli sisse tüdrukute päeva tähistamine. Poisid katsid selle puhuks laua ja valisid klasside kõige toredamad tüdrukud: 2.klassis Birgit Liesment, 3.klassis Evelin Vissel ja 4.klassis Aiti Tõniste. Kooli kõige toredamaks tüdrukuks sai Kadi Kotkas.

Aiti Tõniste, Evelin Vissel, Birgit Liesment ja Kadi Kotkas

      Muusikaklasside ülevaatusel esindasid meie kooli Airi Haljaste klaveril ja Tiina Kann akordionil.
      1989.aastal lahkus õpetaja Rita Nimik, kes asus tööle Saaremaale. Muusikaõpetajateks tulid Tarmo Vaask ja Toomas Kahur. Sel aastal läks ka esimene õpilasgrupp Soome suhteid looma.
      Kooli eksisteerimise algusest peale on meie majandusmurede eest pidanud hoolt kandma šefid. Neidki on meil olnud mitmeid. Esimesena 1949.a. tubakavabrik "Leek", siis Leineri nim. Puidutööstus, Pirita Laevatehas, Autoremonttehas nr.1, REV, Riiklik Spordilaevade eksperimentaaltehas, Tööstuskombinaat "Parkett" ja kõige kauem, 1974 - 1982 plastmasstoodete vabrik "Salvo", direktor A.Nõomaa. Siis leiti, et väikese kooli jaoks on nii suur ettevõte liiga hea ja 1982 - 1990 oli meie šefiks Vabariiklik Raadio- ja Talevisiooni Saatekeskus. Palju abi saime ka vabrikult "Marat", direktor H.Kapral. Seejärel pidid koolid ise hakkama saama.
      5.juunil 1990.aastal kinnitati Tallinna Linnavalitsuse poolt Tallinna 35.Algkooli nimeks Merivälja Algkool.
      1990/91.õppeaasta algas veidi eriliselt. Töötasime mitmes vahetuses. Tunnid toimusid vaid kooli saalis, sest koridori põranda remont viibis ning keegi ei pääsenud klassiruumidesse. Seni, kui üks klass saalis õppis, tegid teised klassid õues tööd. Eks ta ebamugav oli, aga lõppkokkuvõttes tasus end siiski ära, sest oktoobris oli koridoris ja sööklaosas ilus läikiva laki all puitpõrand valmis. Ja kui sööklasse veel lapsevanem hr.Jaaksoo abiga uued täispuidust lauad kohale seati, lõid kõik kooli külalised vaimustusest käsi kokku. Palju energiat ja vaba aega kooli kaunistamiseks kulutas kunstiõpetuse õpetaja Urve Puusepp. Laste poolt tehtud tööd said kenasti klassides ja koridoris eksponeeritud. Tööle tulid uued õpetajad Mare Taevere ja Evi Pihlap.
      Seda aastat läbivaks teemaks oli kooli juurdeehitus. Projekt sai valmis, kuid ehitamine ise takerdus raha puudumise taha. "Rajoonis pidada olema palju hädalisemaid ja ruumikitsikuses vaevlevaid koole kui meie oma." See teadmine aga meid ei lohutanud. Tahtsime saada kuueklassiliseks algkooliks. Tahtsime lõpuks ometi normaalset võimlat ja meil võiks olla ka ujula! Kirjad said saadetud isegi USA ja Canada eesti kogukondadele. Aga asjatult!
      Sellest aastast algas ka inglise keele õpetamine kahe tunni ulatuses nädalas 1.ja 2.klassis. Õpetajateks olid Ülle Rebo ja Juta Rahu.
      Selle aasta kõige toredamad tüdrukud olid 2.kl. Helina Oja, 3.kl. Kristiina Rea, 4.kl. Triin Tull. Kooli toredaim tüdruk oli Birgit Liesment 4.klassist.
      Sel aastal kirjutati "Õhtulehes" meie koolist nii:"Ühekorruseline ehitis on peaaegu kadunud kahekorruseliste eramute vahele. Ukse avamisel aga adusime kohe, et oleme sattunud lapsesõbralikku kooli.
      Otse ukse juures on kapid tänavajalatsite paigutamiseks. Koridorid puhtad nagu hea perenaise kodus. Puupõrandad. Rõivistus laste joped-mantlid riidepuudel, radiaatoreil kuivamas käpikud. Aknalaudadel muinasjutulinnad. Midagi kaduma ega katki ei lähe. Otsekui… Soomes."
      1992.a. kevadel pidasime poistepäeva. Peale kahte esimest tundi saadeti poisid õue, et nad saaksid rahvastepallis rammu katsuda, aga võib-olla rohkem veel selleks, et nad tüdrukute tegemistel-toimetamistel jalus ei oleks. Oli ju vaja valmistada ilmatu hulk võileibu, serveerida kõiksugu kooke, katta lauad. Kuni sees tükeldati, hakiti, määriti, käisid väljas ägedad lahingud. Võistkonnad olid võrdväärsed, igas poisse kõikidest klassidest. Ja selleks momendiks, kui võistluste peakohtunik, õp.Soomer võitja välja kuulutas, vuhises palliplatsile poiste jaoks tõeline maiuspala - vägev ralliauto, mille juhiks Tõnu Soomer ja kaasas mehhaanik Andres Ots.

Annely Põldsaar, Irma Soorand, Helen Maarja Trell ja Mari-Liis Raimet võileibu valmistamas

      Aasta poisteks kuulutati 2.kl. Robert Linna, 3.kl. Erki Sipra, 4.kl. Margus Arula. Kooli poisiks sai Robert Linna.
     Suvel tuli eesti kroon.
     1992.aasta 5.oktoobril toimus suurüritus - kooli 44.aastapäeva tähistamine. Pidu algas aktusega Pirita Lillekasvatussovhoosi klubis, kus esinesid meie kooli õpilased. Juhataja tegi pikema ajaloolise ülevaate 1948.aastast tänapäevani. Hämmastav oli tõdeda, et probleemid 40 aastat tagasi olid täpselt samasugused - kord, puhtus, majandusmured. Millal oli siis see aeg, kui lapsed olid sõnakuulelikud ja korralikud? Pidu järgnes koolimajas, kus vanad koolikaaslased said kohvilaua taga juttu ajada. Toimus kunstioksjon. Karl-Kustav Kaarelsoni tehtud pildi omanikuks sai 40 krooni eest vilistlane Peeter Allas. Aastapäeva auks sai koolimaja õue ka lipumast püsti ja lipp vardasse. See valmis Olavi Liimali ja Peeter Laanmäe ühistööna.
      Meie koolipere kasvab! 1993.aastal õpib koolis ka 5.klass. Nii suuri lapsi pole meil enne olnud. See sündis tänu Merivälja Lastepäevakodu vastutulelikule perele, kes lubas ka 2.klassi oma majja jätta. Kitsas oli meil sellegipoolest. Mõnel päeval õppis pool 5.klassi söökla laudade taga. Poiste tööõpetuse tunnid toimuvad Pirita koolis. 5.klass sai ka uue klassijuhataja Kersti Vana, kuna Mare Taevere vahetas meid Lindi Algkooli vastu ja kolis Pärnusse elama. Esimeste klasside õpetajad olid Mariken Puks ja Liina Hallang.
      3.oktoobril 1993.a. oli kooli 45.aastapäeva tähistamine. Seekord toimus aktus koolimajas. Vilistlasi oli palju vähem ja vanuselt nooremad kui mullu. Siis sai kokkutulnuile lubatud, et üritus hakkab edaspidigi igal aastal toimuma, aga eks seda näitab aeg…
      Kevadel läksid koolist ära mitu õpetajat: Eva Mai Soomer, Liina Hallang, Ülle Rebo, Mariken Puks Ja Anu Nimmerfeldt.
      1994/95.õppeaastal oli kooli nimekirjas juba 174 õpilast ja 6 klassi. Kaks esimest klassi õppisid veel lastepäevakodu ruumides. Uuteks õpetajateks olid Marikka Kristov, Imbi Kõiver, Piret Pihl ja Anita Kalmus. Inglise keelt andsid Urve Strus ja Jaanika Aru.
      Suvi oli möödunud jällegi remondi tähe all. Vahetati välja vana küttesüsteem ja pandi elektriküte. See tähendas põhjalikku värvimist kõigis ruumides. Enne esimest septembrit läks kiireks nagu alati ja seetõttu olid remonti tegemas kõik kooli õpetajad koos oma pereliiikmetega, nagu meie koolis ikka kombeks.
      19.-21.septembrini toimus sügisnäitus. Iga laps võis oma fantaasia järgi kokku panna kas kimbu sügislilli, köögivilju või kasutada seeni jm. Hindajateks olid kaaslased. Huvitavamad tööd tegid 3.kl. Anna Šeherina, 4.kl. Harry Liimal, 5.kl Merit Tõnspoeg, 6.kl. Henry Liimal.
      Sellest aastast tegutses meil ka peotantsuring Eve Oja juhendamisel, nii et kui 28.oktoobril toimus tantsuõhtu, ei olnud enam eest ära jooksmist ja tagaajamist, vaid tantsupõrand oli seelikuidkeerutavaid paare täis.
      Novembris likvideeriti katlamajast kõik, mis meenutas keskkütet ja oma initsiatiivil rekonstrueeritud ruumist sai uus klassiruum, mis avati 23.veebruaril 1994.a. Eesti Vabariigi aastapäeval. Kohal olid Pirita Linnaosa Valitsuse esindaja Jaak Hubelmann, Haridusosakonna juhataja Eda Milistver ja Vabadussõja veteranid. Uus klassiruum sisustati inglise keelele.

Eda Milistver ja Jaak Hubelmann linti läbi lõikamas

      8.märtsil 1995.a. toimunud Laulukarusselli eelvoorust võtsid osa mitmed meie kooli lapsed: Marion Aasav ja Birgit Erik 4.kl., Kaspar Aaslaid 3.kl., Taavi Valgma, Merit Tõnspoeg ja Agnes Lill 5.klassist. Tublimad olid Taavi Valgma ja Agnes Lill.
      Kooli misteriks valiti Silver Jakobson 3.klassist.

Kristjan Must, Raivo Randmäe, Silver Jakobson, Taavi Valgma, Villi Sternfeldt

      1995.aasta sügisest tulid tööle uued õpetajad Kersti Koster ja Klaire Sinisalu. Esmakordselt andsid õpetajate päeval ka meie koolis tunde 6.klassi lapsed. Sellest ajast on see traditsiooniks saanud.
     Tänu koolis toimuvatele tantsukursustele sai teoks ka balli korraldamine. See kujunes väga pidulikuks juba tänu osalejate riietusele. Valiti printsess ja prints, kelleks olid Liis-Marii Tiitso ja Martin Vaga. 1.kaunitar oli Laura Jürimäe ja 2.kaunitar Kristel Lepp.
      Sel aastal korraldati ka esimesed torditegemise võistlused. Parimateks kondiitriteks olid 3.klassist Anni Nõgu ja Dorrit Sõmer, 4.klassist Mihkel Einaste ja Silver Jakobson, 5.klassist Esko Rebane ja Villi Sternfeldt, 6.klassist Merit Tõnspoeg ja Kadri Tammistu.

Valik võistlustortides

    Uus aasta, mis algas väga külmalt ja lumiselt, tõi koolimajja palju saginat ja ehitustöölisi. Hakati ehitama ujulat ja dušširuume.

Sellel kohal asub nüüd ujula

      Aprilli lõpuks sai järjekordne ehitus valmis ja pidulik avamine toimus 10.mail 1996.aastal.

Ujula lindi lõikavad läbi kooli juhataja Kaja Laanmäe ja Pirita Linnaosa vanem Kalle Sepp
Ujumistreener Peeter Laanmäe lastele tundi andmas

     1996.aasta oktoobris korraldas meie kool kogu Pirita linnaosa õpetajatele ja kasvatajatele õpetajate päeva puhul tantsupeo. Osavõtjaid oli poolesaja ringis. Tantsuks mängis ansambel "Trio Naturale".
     1997.a. vastlapäeval proovisime vildiviskamist. Tublimad viskajad olid Risto Salo ja Ott Marga.
     1997.aasta juunikuus osalesid meie lapsed jällegi Koolinoorte Laulu- ja tantsupeol Evi Pihlapi ja Imbi Kõiveri juhendamisel.
     1998.aastal oli kõikidele meie kooli õpilastele osavõtt peotantsu kursustest kohustuslik. Seetõttu saime kevadel korraldada turniiri, milles osalesid lapsed 1.-6.klassini. Parimad paarid olid:
     1.kl.Ingmar Jõela, Triin Tammist, Sander Takis, Susanne Kuuskmann
     2.kl.Hanna Laura Kaljo, Jaagup Jalakas
     3.kl.KaroLiin Palmist, Jaanus Kirmet
     4.kl.Hanna Rea, Riho Siirmets
     5.kl.Mari-Liis Põlts, Tanel Ruben
     6.kl.Mari-Liis Põlts, Kaspar Aaslaid

Hanna Laura Kaljo ja Jaagup Jalakas

     1998/99. Kooliaasta algus - segane ja närviline. 2 päeva enne kooli selgus, et me ei saa oma majas õppida esimesel veerandil, kuna 17.augustil algas 34 aastat oodatud juurdeehitus. Esialgu on plaanis juurde saada 4 uut klassiruumi, õpetajate tuba ja juhataja kabinet. Suutsime oma elu korraldada selliselt, et 2.-5.klass olid Merivälja Lasteaias ja 6.klass Viimsi vallamajas.

Ehituse esimene järk Kõivu tee poolses küljes
Ehituse teine järk. Vana koolimaja koridori lammutamine

     Kooli nimekirjas oli 182 õpilast ja uueks õpetajaks tuli Maris Vaht. Oktoobrist äratati ellu ka ettevalmistusklass, mida juhendas õp.Daisy Baidak.
     Teisest veerandist olime jälle koolimajas tagasi. Ehitus jätkus, aga leppisime ehitajatega kokku, et ei sega teineteist. Langetati Kõivu tee äärsed kased ja kaks kooli ees kasvanud suurt kuuske, aga ilusa uue koolimaja nimel pidime sellega nõus olema.
     Koolil täitus sellel sügisel 50 aastat, aga pidime suured pidustused ehituse pärast edasi lükkama ja tahtsime vilistlastele ikka valmis maja näidata.
     22.detsembril käis kohal kõrge komisjon ja ühiselt tunnistati meie kooli juurdeehituse esimene etapp vastuvõetuks. Kolisime pingid uutesse klassidesse ja 11.jaanuaril 1999.a. alustasime seal ka õppetööd.
     19.märtsil võtsid 20 meie kooli õpilast osa matemaatikavõistlusest "Känguru". Kõige tublim oli 6.klassist Anneliis Aun. 22.aprillil toimus suur kevadkontsert Viimsi Kultuurikeskuses. Müüsime pileteid ja korjasime raha kasti. Tulemuseks oli süntesaator.
     Eesti Autoklubi poolt korraldatud "Vigurivända" võistlusel saavutasid Merilin Kalme ja Anni Nõgu nii head tulemused, et sõitsid septembris üleeuroopalistele võistlustele Riiga. Maikuust pidi algama juurdeehituse 2.etapp. Sellepärast oli õppetöögagi selleks ajaks ühele poole saadud ja maisse planeeritud muuseumide ja kinode külastused. Ehituse algus aga venis juunini.
     22.ja23.mail tähistasime Merivälja Aedlinna 75.a.juubelit. 1.juunil toimus järjekordne pereheitmine. Lahkusid 28 6.klassi lõpetajat, kellest enamus pääses linna eliitkoolidesse. Tähistasime ka õp. Pille Silla 50.juubelit.
     Suvel võttis õp.Imbi Kõiver oma tantsulastega osa laulu- ja tantsupeost.

Merivälja Algkooli lapsed laulukaare all

     1999/2000.õppeaasta algus. Aktus toimus Viimsi Kultuurikeskuses, kuna kooli ehitus käis täies hoos. Õppetöö toimus kahes vahetuses eelmisel aastal valminud uues osas ja esimesed klassid olid ikka lasteaia ruumides. Täielikult saime kogu maja oma käsutusse teisest õppeveerandist, s.o. 1.novembrist 1999.a. Valmis oli saanud 35 aastat oodatud juurdeehitus!
     Septembris käivitus suur vanapaberi korjamise kampaania. Individuaalselt võitsid selle Kaur Laanemäe (3B), Kristjan Mihhailov (3A) ja Eva Põldmaa (3A). Kokku kogusime 10 tonni vanapaberit ja selle eest kinkis Tallinna Sekto koolile raha kahe korvpallilaua muretsemiseks.

Õnnelikud poisid korvpallilaua all pilt

     Traditsiooniline kadrikarneval novembrikuus. Lapsed olid end riietanud vastavalt soovile Zorrodeks, nõidadeks, röövliteks, Punamütsikesteks, Pipideks jms. Igaüks oskas oma kostüümile vastavalt esineda ja nagu alati, oli žüriil raske valikut teha.

Karel Mikko, Carl Cristjan Krass, Jargo Laanmäe, Henry Politanov ja Georg Maide

     2000.a. matemaatikavõistluse "Känguru" tublimad olid Juhan Malmstein ja Roland Uuesoo. Selle aasta deklamaatoritekonkursi võitsid Enelys Kalmus 1.A, Henry Vaikre 1.B, Marite Metsla 2.kl., Triin Tammistu 3.A, Gerdi Raidma 3B, Liina-Ly Roos 4.kl., Mari Kormašov 5.kl. ja Katre Kajamäe 6.kl.
     Esimest korda korraldasime kooli laulukonkursi. Selle võitsid 1.-2.klassi arvestuses Dana Ihsanova, Henry Vaikre, Tairi Tuulik ja Merily Viibur. 3.-4.klassi arvestuses Kirsi Kajamäe, Evelyn Tuul ja Riin Kersalu. 5.-6.klassi asrvestuses Mari Kormašov, Merilyn Kalme ja Karo-Liin Palmist.
     Üle hulga aja said kooli õuel kokku jälle lapsevanemad. Lõigati hekki, aeti laiali mulda, riisuti ja kaevati auke korvpallipostide ja prügikastide jaoks. Vanemaid ei olnud küll palju, aga tööd sai tehtud tublisti.
     4.mail toimus kooli liikluspäev. Orienteerusime Merivälja tänavatel ja lahendasime liiklusülesandeid. Kohal olid ka politseinikud, kes lapsi tänavatel kontrollinud olid ja lõpuks võitjatele auhinnad kätte andsid.
     Rattasõiduvõistlus "Vigurivänt 2000" toimus 12.mail. Paremusjärjestus oli selline: Jargo Laanmäe 1.A, Ken Kuusk 1.B, Indrek Lobjakas 2.kl., Joosep Lindre 3.A, Julius Stokas 3.B, Ronald Remmet 4.kl. Ivari Sarv 5.kl., Merilin kalme 6.kl. Tallinna voorus võitis Kadri-Anna Peärnberg, kes sõitis üle-euroopalistele võistlustele Hannoveri. Eesti võistkond tuli sealt tagasi 11.kohaga.

Jargo Laanmäe vigursõitu tegemas 

     24.mail toimus vahva rattamatk Püünsisse. Küll oli uhke vaatepilt, kui 80 meie kooli ratturit koos õpetajate ja lapsevanematega maanteel väntasid, politseiauto vilkuritega ees! Esimeste ja teiste klasside lapsed käisid Audentese Erakoolis vabariiklikul spordipäeval koos õpetajate Riina Kempo ja Pille Sillaga. Võisteldi hüpitsaga hüppamises, köieveos ja võeti osa kombineeritud teatevõistlusest.

Meie kooli võistkond

     Merivälja Päevadel, mis toimusid 3.ja 4.juunil, astusid laval üles meie aktiivsed esinejad: mõlemad tegutsevad koorid, peo- ja rahvatantsijad ning sõnakunstiringi lapsed. Toredaid üritusi jagus kaheks päevaks ning kõik soovijad leidsid endale meelepärast tegevust.
     Lõpetame kroonika 2000/2001. õppeaasta algusega, kui meie kooli 6.klassi õpilane Mihkel Lindre tõi Merivälja Algkooli nime paljudele huultele, võites 18.rahvajooksu lastejooksu.

 
Õpilaste arv koolis oli kasvanud juba 220-ni. Klassikomplekte oli 9 ja klassijuhatajateks olid Imbi Kõiver, Piret Noor, Klaire Sinisalu, Liina Hallang, Pille Sild,Anita Kalmus, Maris Vaht, Daisy Baidak ja Riina Kempo.

 

Traditsioonilisteks sügisesteks üritusteks olid nagu ikka spordipäev ja  õpetajate päev.

Kuna suurte ümberkorralduste tõttu ei olnud võimalik kooli 50.-ndat juubelit pidada, siis korraldasime selle 21.oktoobril, kui meil täitus 52.aastat. Selleks puhuks kokku tulnud lõpetajaid oli nii 1953. kui 2000.aastast. Imestamist ja äratundmisrõõmu jätkus paljudele peost osavõtnutele, sest mitmedki ei olnud üksteist peaaegu 20 aastat näinud. Uudistati ka uut koolimaja, kuigi meie ilus maja tegi nad veidi kurvakski, sest tolleaegsest armsast külakoolist oli alles ainult vana saal ja katlamaja korsten.

Isadepäeva hommikul, 10.novembril, toimus ülekooliline torditegemise võistlus. Iga klassi kaks paremat ja ilusamat jäid õhtuks isadele meeleheaks, ülejäänud pisteti kohe nahka. Laste valmistatud ilusate kutsete peale tuli kohale veidi üle saja isa, kellele pakuti koolipärast meelelahutust. Võisteldi vaimukuses, joonistamises, pulkadega riisisöömises, heegeldamises ja laulmises. Kui isadel paluti joonistada oma lapse klassijuhataja portree, selgus tõsiasi, et paljud ei olnud klassijuhatajat veel kunagi näinudki. Õhtu lõpetati ühislaulmisega (loe:jorisemisega), mis tõestas, et eesti rahvas on ikka üks tubli laulurahvas.

16.novembril käisid meil külas Rakvere Linna Algkooli õpilased ja õpetajad. Peale tervitusesinemist said külalised ujuda ja pärast tantsiti koos meie lastega.

Traditsiooniline mardi- ja kadrikarnaval toimus sel aastal 22.novembrill Osavõtt ei olnud kuigi arvukas, kuid see-eest olid etteasted säravad ja vaimukad. Eriti vahvad olid 6.klassi “Vanad ja kobedad” ning 1.klassi väike võlur Kaari Laanemäe, kes oma etteasteid kordasid ka kooli jõulukontserdil.Esimest korda võtsid meie lapsed osa võistlusest “Mini-Star”. Osavõtjaid oli palju – 16 gruppi või üksikesinejat. Eriti hästi esinesid Michal Jacksoni jäljendajad Ingmar Jõela, Joonas Annus ja Kristo Veetamm, Britney Spearsid Karo-aliin Palmist, Mari Kormaúov ning Kristina Õllek ja ansambli N-EURO matkijad Mihkel Lindre, Ragnar Kool ja Gert Soosalu. Nemad esindasid kooli ka Pirita linnaosa ja Viimsi valla finaalvõistlusel 13.detsembril “Flamingos”. Edasi pääses vabariiklikusse vooru Ingmar Jõela – oma suurepärase etteastega võitis ta jäägitult sealse zürii südame.

Juba traditsiooniks saanud inglise keele päeval näitasid lapsed oma väga head keeleoskust ja selle ürituse korraldasid jällegi inglise keele õpetajad Jaanika Aru ja Kersti Vana.

I poolaasta võttis kokku jõulukontsert Viimsis, kus said üles astuda nii lapsed kui õpetajad, kes lõpuks jõululaule esitasid.

II poolaasta algas nuputamisega. Algklasside võistlusel näitasid häid tulemusi Sandra Sentjurin, Hanri Vaikre, Silver Sillak ning Julius Stokas, kes saavutasid 5.koha.

31.jaanuaril käisid meie kooli 4.ja 6.klasside 20 õpilast külas Rakvere Linna Algkoolil. Kaasas olid ka õpetajad Maris Vaht, Riina Kempo ja kooli direktor Kaja Laanmäe. Korraldati vastamisi esinemisi ja viidi läbi rahvastepalli võistlus Rakvere Linna Algkooli, Rakvere Vene Gümnaasiumi ja meie laste vahel. See lõppes Rakvere algkooli võiduga, meie õpilased jäid teiseks. Diplomeid ja medaleid jagus kõigile, sest tähtis ei olnud ju võit, vaid sõprussidemete loomine ühise tegevuse läbi. Päeva pidi lõpetama ühine disko, kuid võistlus oli meie noorte kired nii üles kütnud, et nad jätkasid palliharjutusi ka algkooli spordisaalis, kui võõrustajad neid peosaalis pikisilmi tantsule ootasid.

27.veebruaril tähistasime vastlapäeva. Toimus suusavõistlus ja kelgutamine pika liu peale Merivälja pargis. Kooli hoovis oli kelguvõistlus paarilise vedamises. Sööklas pakuti hernesuppi ning kõik võistlustest osavõtjad said vastlakukli.


Samal päeval toimunud ülelinnalisest liiklusviktoriinist võtsid osa Laura Vana, Evelyn Tuul ja Kristina Õllek, kes saavutasid 5.koha.

Eesti Vabariigi 83.aastapäeval pidas direktor Kaja Laanmäe peokõne, laste- ja mudilaskoori lapsed laulsid isamaalisi laule ning etlejad esitasid luuletusi kodumaast.

 

3.märtsil 2001.a. toimus meie koolis selle asta esimene pereüritus – suusaorienteerumine Kloostrimetsas. Kooli hoovis jagati võistlejatele kaardid ja osavõtjatalongid. Metsas oli neli kontrollpunkti, mis tuli suusatajatel läbida. Igas punktis ootas saabujaid üllatus. Üritus lõppes koolimajas, kus pakuti sooja teed ja saiakesi. Osavõtjaid oli 46 ja esindatud olid järgmised perekonnad: Raidma, Meokas, Jõela, Iilane, Mitt, Kuber, Aver, Kald, Ruukholm, Muide, Soo, Peärnberg, Laanmäe, Lindre, Vana, Laanemäe ja Tuulik.

 

21.märtsil 2001.a. panid oma mälu proovile Pirita ja Lasnamäe koolide mälumängus Randar Kajo, Gerdi Raidma, Juhan Kilumets, Erik Mik ning Mihkel Meikas, kes saavutasid 9 kooli hulgas auväärse III koha.

30.märtsil toimus Pirita Vaba Aja Keskuses “Laulukarussell 2002” eelvoor. Meie koolist osalesid seal Laura Vana, Madis Einaste, Mari Kormaúov ja Karo-Liin Palmist. Kõige paremini läks Karo-Liinil, kes pääses edasi poolfinaali.

Ühel aprillikuu ilusal päeval viisime läbi järjekordse orienteerumise asumi teedel. Selle võitis võistkond, kelle kapteniks oli Joosep Lindre.

Selle õppeaasta lastekirjandusnädala teemaks olid meie Socrates-projekti maad ning nende muinasjutud. See projekt käivitus meie koolis juba 1999.aastal ja osa võtavad peale meie veel Magdaleena Lasteaed-Algkool, Paloheinä kool Soomest, Kreeka ja Prantsusmaa koolid.

Merivälja Põhikooli “Lauljate konkurss” toimus 26.aprillil. Osavõtjaid oli 37 ja parimateks tunnistati esimeses vanesegrupis Bruno Sternfeldt, Enelys Kalmus ja David Puusaag ning teises vanusegrupis Mari Kormaúov, Karo-Liin Palmist, Martin Allika ja laura Vana. Ansambli koosseisudest oli parim Ailen Auväärt, Mari Kormaúov ning Laura Lätt. Êürii (koosseisus Lea Teemets (lauljanimega Blacky), Pirita LO vanem Ülle Rajasalu, Kaja Laanmäe, Lembi Arder ning lapsevanem Merle Raidma) leidis, et  eripreemia vääriline on poisteansambel Mihkel Lindre, Joosep Martinson ning Karl-Joosep Tiitso H.Volmeri lauluga “Sa ära jahtu”.

“Vigurivända” rattavõistlus toimus juba kolmandat korda
ja seekord vihmasel ja külmal päeval, 27.aprillil.
Parimateks jalgratturiteks ja liikluseeskirjade tundjateks olid
Siim Kajo, Jaanus Kirmet ja Riho Rõngas 6.klassist.
Ürituse sponsoriks oli kommivabrik “Kalev”, kelle maskott
Bobo Boom andis tublimatele kätte teenitud auhinnad ning
tegi ka kõigi teiste suud magusaks.

Emadepäeva puhul andis meie koolipere seekord kaks kontserti – Merivälja Pansionaadis ja oma emadele koolimajas. Seekord toimus kontsert kooli õues ja ilm oli õnnetuseks jahedavõitu, aga laste ilusad laulud ja tantsud tegid vähemasti südamed kõikidel emadel soojaks.

Iga-kevadine jalgrattamatk toimus 10.mail 2001.a. Viimsis. Osavõtjaid oli koos vanematega 87. Matka pikkus oli 22 kilomeetrit. Kõige ees sõitis politseiauto, kes ohtlikel ristmikel sõitjatele tee vabaks tegi. Poolel teel pidasime piknikut, kus jõime Põltsamaa Felixist saadud kõrrejooki ja  sõime saia  ning Karree Lihatööstuse vorsti.

 

22.-23.mail 2001.a. käis 10-lapseline ansambel koos õpetajate Jaanika Aru ja Maris Vahtiga külas Soomes Paloheinä sõpruskoolil. Seal anti kaks Eesti heliloojate loomingust kokku pandud kontserti, uudistati Helsingi linna ja muuseume.

Õppeaasta lõpetas Merivälja Laste Päev 2.juunil 2001.a. Tegevust jagus terveks päevaks. Kooli hoovi olid püsti pandud batuudid, toimusid võistlused krossijooksus, köietõmbamises, legode kokkupanemises, paberlennukite lennutamises, asfaldijoonistustes, täpsusviskamises jne. Kohal olid ka loomaarstid ja toimus kohalike krantside näitus.

 

Sügis 2001 oli Merivälja koolile eriti viljakas – meie koolipere kasvas tervelt 5 õpetaja võrra, lisaks kaks uut esimest klassi ning esmakordselt kooli ajaloos avasime seitsmenda klassi. Seega oli õpilaste arvuks 260 ja õpetajaid oli 21. Uued õpetajad olid Koidu Oja, Merle Sepp, Maiki Saaring, Evelin Kristin ja  Kristi Savila.

Juba teist aastat võtsid meie kooli lapsed osa Tallinna Rahvajooksust. Seekord oli võistlemas 23 last ja kõige tublim oli Ronald Reisin.

10.septembril tulid lapsed kooli, kotid täis omapäraseid vigureid – kellel huvitava kujuga porgand, kelle suur kurk või pudelkõrvits …Kõige selle põhjus oli Nunnu-näitus. Lisaks huvitavatele leidudele kaunistati sügisandidega 34 kübarat-mütsi.

Küll Merivälja lapsed spordivad hästi! 13.septembril viidi Velodroomil läbi linnaosa lasteaedade ja algklasside spordipäev, kust toodi kaasa kaks karikat – võidukad olid I ja IV klassi jooksumeeskonnad.

Seekordne sügisene jalgrattamatk viis meid Viimsi poolsaare tippu president Lennart Meri maja juurde. Seal pidasime 70 osavõtjaga pikniku, toidukorvis maitsvad saiakesed ja mahl. Tagasitee viis Lubja mäe koobastest mööda. Seal tehti vahepeatus ja käidi ronimas.

 

Teistkordselt avanes suurtel autohuvilistel võimalus osa võtta ning oma tehnilist loomingulisust näidata isetehtud autode võistlusel. Kevadel hoo sisse saanud võidusõit leidis seekord aset 15.septembril. Huvi ürituse vastu oli suur, masinad võrreldes kevadega tunduvalt täienenud ning oli ka uusi osavõtjaid.

 

Septembris peetakse üle Eesti leivanädalat. Meie kooli õpilased külastasid sel nädalal Leiburit ja Balti Sepikut. 25.sept. toimus koolis leivapäev. Leiburi esindaja pani kunstiklassis üles näituse erinevatest toodetest, mida kõik klassid kordamööda vaatamas, maitsmas käisid. Üritus lõppes klassidevahelise võistlusega degusteerimise ala – 3-liikmelised võistkonnad pidid maitse järgi ära tundma leiva ja saia sorte. Esimese koha väärilised olid 7.klassi poisid Siim Kajo, Riho Rõngas ja Mihkel Lindre, kes said auhinnaks tordi ning Leiburi särgid. Meie kooli lemmikuteks hääletati Suur Röst ja Tallinna peenleib.

 

22.septembril osalesid Tallinna õpioskuste olümpiaadil 6.klassi tüdrukud Kristina Õllek, Helen Vaikre, Kristi Kald, Ille Saar ning Maris Visse õpetaja Koidu Oja juhendamisel. Eelvoorust pääseti edukalt edasi, aga finaali kahjuks enam ei jõutud.

Aasta 2001 õpetajate päeva tähistamiseks kutsuti pedagoogid Pirita Vaba Aja Keskusesse pidulikule vastuvõtule, kus õpetajaid lõbustas Tõnu Aav. Oma koolis andsid 5.okt. tunde jällegi 6.klassi õpilased ja õpetajatel oli võimalus viimases pingis mõnusalt jalgu kõigutada.

9.oktoobril korraldasid meie uued noored kehalise kasvatuse õpetajad Maiki Saaring ja Rain Arukaevu spordipäeva. 1.-3.klass võistlesid järgnevatel spordialadel: hoota kaugushüpe, 60 m jooks, pallivise, teatejooks, kitsehüpped, köievedu ja krossijooks ning 4.-7.klass palliviskes, kaugushüppes, 60 m jooksus, krossijooksus, hüpitsaga hüppamises ning võistkondlikult teatejooksus ja köietömbamises. Ilusa ilma ja mõnusa hoogsa tegevuskava tõttu said kõik õpilased nahavahe soojaks sporditud.

18.oktoobril võttis Merivälja Põhikooli lastepere Tallinna Sektos korraldatud vanapaberilinna ehitamisest. Üritus algas ekskursiooniga, kus õpilased nägid paberi sorteerimist, pakkimist ning ümbertöötlusele saatmist. Samuti sai näha, kuidas hävitatakse dokumente ja valmistatakse tselluvilla. Seejärel võisteldi paberist majade ehitamisel.

Sellesügisese Mini Stari võistluse lemmikuks oli meie Eurolaul 2001 – Everybody. Esinejad olid oma numbrid ilusti ja hoolikalt ette valmistanud ning neid oli lausa lust vaadata. Sead raskem oli aga êüriil otsust langetada. I-III klassi arvestuses olid parimad Thara-Liis Tull ning Sandra Sentjurin. IV-VII klassides esitasid parimatena oma loo Kristi Kald, Kristina Õllek, Helen Vaikre ja Tebe Tamm. Êürii andis välja ka eriauhindu: parimad pillimehed – Riho Rõngas ja Tanel Meokas, parim solist – Mihkel Lindre, parim taustarühm – Evelyn Tuul, Gerdi Raidma, Liis Prants, Kristin Kaivo, parim liikumine – Marleen Jõela, parim riietus – Oliver Ojaperv, Silver Sillak.

8.novembri isadepäevaks valmistuti tikuvõileibade tegemisega. Parimatele anti ka auhinnad, aga kõik võileivad nägid suurepärased välja. Õhtul jagati saabunud isad-vanaisad võistkondadesse ja toimusid lapsekandmise- ja tennispalli tassimise võistlused, laulmise ja näitlemise proovid. Isad said ka avaldada arvamust, milline on siis hea isa. Vastused: aus, tark, tugev, julge, hooliv, ilus, hea, lahe, lõbus, suur, armastav, osav, salliv, terve, kena, mõnus truu ja jpm). Peale tublit jooksmist lasid kõik võileibadel ja teel hea maitsta ning viimase ühislaulu ja auhindamise järel võisid mehepojad jällegi pere rüppe naasta.


8.novembri isadepäevaks valmistuti tikuvõileibade tegemisega. Parimatele anti ka auhinnad, aga kõik võileivad nägid suurepärased välja. Õhtul jagati saabunud isad-vanaisad võistkondadesse ja toimusid lapsekandmise- ja tennispalli tassimise võistlused, laulmise ja näitlemise proovid. Isad said ka avaldada arvamust, milline on siis hea isa. Vastused: aus, tark, tugev, julge, hooliv, ilus, hea, lahe, lõbus, suur, armastav, osav, salliv, terve, kena, mõnus truu ja jpm). Peale tublit jooksmist lasid kõik võileibadel ja teel hea maitsta ning viimase ühislaulu ja auhindamise järel võisid mehepojad jällegi pere rüppe naasta.

Hingedeaja hommik. 9.novembril vaatasime küünlavalguse paistel mõtlikult endasse, tütarlaste ansambel kandis ette mõned südamlikud laulud, Marie Talts tantsis balletti ning õpetaja Koidu Oja luges ette mõned mõtlemapanevad lõigud raamatust “Hingelind”

12.-16.novembrini korraldasid Va klassi tüdrukud Laura Vana ja Maarja Prits koolis stiilinädala. Esmaspäeval olid lapsed täpilised, teisipäev oli soengu päev, kolmapäeval kanti riideid ja meiki, mida muidu iial ei kantaks, neljapäeval võis näha moeröögatusi ning reede oli fantaasia päev.

Novembri lõpul ühendati kaks üritust – Socratese nädal ja inglise keele päev. Räägiti projekti senistest tegemistest ja vaadati videofilmi Prantsusmaa koolist. Parimad inglise keelsete sketúide esitajad kutsuti ka Püünsi kooli esinema.

20.novembril 2001.a. toimus kooli üldkoosolek, kuhu oli kutsutud ka Pirita linnaosa vanem Ülle Rajasalu. Koosoleku teemaks oli probleem, et linnavalitsus ei eraldanud lubatud raha kooli juurdeehituseks. Ülle Rajasalu selgitas põhjuseid ja valgustas niisuguse otsuse tagamaid. Koostati kiri Tallinna linnapeale Tõnis Paltsule ning Tallinna Linna Volikogu esimehele Rein Voogile, et otsust enda jaoks positiivsemaks muuta. Oma allkirja koostatud pöördumisele andsid kõik kohal olnud lapsevanemad ning õpetajad.

Viimasel koolinädalal korraldasid 5 A klassi õpilased päkapikunädala. Kaunistati klassiruume, riietati end päkapikkudeks, jõulukuuskedeks ja ingliteks, liikus jõulupost. 19.detsembri õhtul toimus Viimsis jõulukontsert.

Kolmas õppeveerand oli pühendatud talispordile. Kuna lund ei olnud ja soojakraadid oma liuvälja teha ei lubanud, käidi uisutamas Jeti jäähallis. Mitu bussitäit lapsi käis ka Aegviidus suusatamas-kelgutamas.

Jaanuar kulus ajalehtede lugemisele, sest 21.jaanuaril toimus ühiskonna- ja poliitikaalane viktoriin, mis oli ajaleheuudistest kokku pandud. Üle kooli parimateks osutusid viiendad klassid oma 4-liikmeliste võistkondadega: Susanne Kuuskman, Sandra Horma, sander Takis ja Randar Kajo 5B klassist ning Kaarel Leegen, Kristo Veetamm, Evelyn Kangur ja Triin Tammistu 5A klassist.

Aastal 2001/2002 on lastele tõeliseks eeskujuks võlur Harry Potter, kellest innustust saades korraldas Vb klass filmitegelaste karnevali. See leidis aset 25.veebruaril.

 

Õhtujuhtide Randar Kajo ning Laura Hagi eestvedamisel jaotati osavõtjad gruppidesse, kes lahendasid situatsioonülesandeid ja lavastasid oma lahendusi. Valiti parimad kostüümid – Timo Tomson 5B, Ingmar Jõela 5A ja Liis Leegen 5B ning õhtu parimad tegijad – Susanne Kuuskman 5B ja Julius Stokas 5B.


Veebruarist juunini 2002.a. oli Merivälja koolil suurepärane võimalus omada praktikant-õpetajat Sitsiiliast. Maria Luisa assisteeris ja andis ka ise inglise keele tunde. Soovijatele õpetas ta prantsuse ja itaalia keelt.

Meie kooli parimad jalgpallurid on parimad või vähemalt paremate hulgas ka mujal. 1.märtsil 2002.a. Viimsis toimunud jalgpallivõistlustel said 5.klassi poisid I koha ning 3.-4.kl. mängijad jäid jagama III-IV kohta.

Märtsis toimus veel lastekirjandusnädal, mille teemaks oli muistend või legend. Emakeelepäev toimus 14.märtsil Pirita vaba Aja Keskuses.

 Järjekordne orienteerumisvõistlus toimus 28.märtsil. Parimaks võistkonnaks sai seekord võistkond nr. 6 Toomas Saaroni eestvedamisel.

 

Muusikanädal leidis meie koolis aset aprillikuu kolmandal nädalal. Siis külastas kooli Eesti Kontsert kontsert-loenguga “Meie pillid kõigi rõõmuks” Margus Veenre juhatusel. Sai kuulata mitmesuguseid senitundmatuid ja ennenägematuid instrumente ning lugusid nendest. Samal päeval andsid ka meie kooli noored muusikud kontserdi, näidates oma pianisti, trompetisti, kitarristi, viiuldaja ning flöödimängija võimeid. 18.aprillil võistlesid meie noored lauljad parima solisti auhinnale. Êürii, koosseisus Eda-Ines Etti, Margit Kilumets, Kaja Laanmäe, Kersti Vana, Erkki Viisma ning Veiko Rohunurm, valis parimateks järgmised lauljad: nooremas vanusegrupis – Enelys Kalmus, Anna-Liisa Talts ja Annemari Pao. Vanemas vanusegrupis – Kristiina Talts, Liis Leegen ja Martin Allika.

 

23.aprillil 2002.a. saavutasid 3.klasside liiklusviktoriinil Õpetajate Majas Enelys Kalmus, Johan Jõgi, Grethel Parman ja Margit Tuul 2.-5.koha.

26.aprillil 2002.a. korraldas Tondiraba Gümnaasium viktoriini “Otsime ja avastame”, milles osalesid Mari Vasar (1B), Kristjan Kaare (2B), Grethel Parman (3B) ning Jaanus Varus (4), kes saavutasid üldarvestuses 5.koha.

Emadepäeva kontsert toimus 2002.a. emade ja vanaemade rõõmuks 9.mail Viimsi Kultuurikeskuses. Klasside kaupa astusid üles kõik algklasside õpilased, lisaks kõlasid numbrid koorilt ning pillimeestelt. Vapustava elamuse pakkusid pealtvaatajatele 11 väikest, aga väga tublit tantsulast, kes 7.klassi õpilase Marie Taltsi juhendamisel kandsid ette A.L.Webberi muusikali “Cats”.

Seekordne jalgrattamatk 17.mail viis meid Muuga sadamasse. Peale väikest ekskursiooni vaatasime põhjaranniku suurimat rändrahnu ja lasime hea maitsta viineripirukatel ja kreemisaiadel. 27 kilomeetri pikkune matk tegi kõik osavõtjad meeldivalt väsinuks, aga õnnelikuks.

 

Vigurivända koolivooru parimad osalejad võtsid osa ka ülelinnalisest võistlusest 19.mail 2002.a. Liis Visnapuu, Kristin Kaivo, Johannes Gustav Varkki ja Sulev Vähesoo tõid sealt kaasa II koha.

Endaehitatud autode võidusõidust 18.mail 2002.a. Laidoneri pargis võttis seekord osa 14 autot, neist 6 oli meie kooli autoehitajate poolt tehtud. Meie kooli laste võidusõidu tulemused olid: I Paul Stahl, II Henry Stahl, V Jargo Laanmäe, VIII Kristjan Kaare, XII Tanel Meokas ja XIV Kaur Laanemäe

Suvel võttis Merivälja kooli mudilaskoor Evi Pihlapi juhendamisel osa Koolinoorte laulu- ja tantsupeost.

 

Nii nagu septembrikuu ikka, tõi ka 1.september 2002.a. meie kooli juurde uusi õpilasi ja õpetajaid. Õpilasi oli nüüd juba 287 ja uuteks õpetajateks tulid Tuulike Agan, Dagne Hanschmidt, Anniki Ellen, Aksel Koppel, Merike Sepp, Ave Linaste ja Oksana Kostjuk. Meie töökast kollektiivist lahkusid Koidu Oja ja Viljandisse kolis Liina Hallang.

 24.-25.septembril 2002.a. külastasid 9 meie kooli õpilast – Erik Mik, Ken Kuusk, Hans Cristjan Aasma, Julius Stokas, Kristiina Talts, Kessu Siirak, Laura Hagi, Susanne Kuuskman ja Merilyn Viibur koos õpetajate Maiki Saaringu ja Terje Eskoga Paloheinä Ala-astet Soomes, et pidada maha koolidevahelised spordivõistlused. Osalesid ka Tallinna Magdaleena Lasteaed-Algkooli õpilased. Nii individuaal- kui üldarvestuses saavutas Merivälja Põhikool I koha. Lapsed olid Soomes kaks päeva, külastasid Heureka teaduskeskust, sõpruskooli tunde ning ööbisid koolimajas.

Selle aasta jalgrattamatk toimus 27.septembril ja vaatamas käidi kivil kasvavat kuuske Viimsi metsas. Matka pikkus oli umbes 15 kilomeetrit ja osavõtjaid nagu tavaliselt, veidi üle saja.

 

Õpetajate päeva tähistati 4.oktoobril samuti traditsiooniliselt – 7.-8.klassi õpilased elasid sisse õpetajarolli ning õpetajad omakorda õpilase omasse. Kuna samal ajal toimusid ka kohalike omavalitsuste valimised, tõid Keskerakonna esindajad õpetajatele suure tordi ning Pirita LOV korraldas vastuvõtu Tallinna Botaanikaaia palmimajas. Ning et mitte ainult õpetajatel ei oleks lõbus ja tore päev, külastas kooli lasteteater Trumm toreda etendusega “Hiina tuluke”.

24.oktoobril 2002.a. toimus koolis sügisball, et tantsida seltskonnatantse ning juurutada õpilastes viisakat käitumist. Plaati keerutas tantsuõpetaja Eve Oja, õhtut juhtisid 7.klassi õpilased Kristi Kald, Helen Vaikre, Ronald Remmet ning Priit Strandberg. Tüdrukutel olid tantsukaardid, kus poisid omale tantse reserveerisid. Tantsupõrand oli pidevalt lapsi täis ning õpilased istusid vaid esinemisi – M.Klandorfi tantsulapsi ning Eve Oja seltskonnatantsijaid, õp.Tuulike Agani ja M.Vahi saatel laulvat Susanne Kuuskmanni – vaadates, kuulates. Lastele meeldis see üritus nii väga, et loodeti sellest koolile uut traditsiooni sündivat.

 

Isadepäev toimus seekord spordiüritusena Viimsi Spordihallis laupäeval, 9.novembril. Osalema oli tulnud üle 40 isa koos oma lastega, mõnel kaasas ka emad, et oleks, kes kaasa elab. Isad jagati nelja võistkonda, et pidada maha rahvastepalliturniir ning hiljem ka teatevõistlused.

 

Mini-Stari eelvoorus osalejate nimekirjas oli seekord 16 numbrit. Züriile tegi suurt rõõmu, et matkitavateks oli valitud nii eesti kui välismaiseid staare. Eriti aktiivselt esines aga publik, kelle kaasaelamine erinevatele numbritele võis silmad ette teha nii mõnegi rock-kontserdi külastajale. See andis omakorda julgust üles astunud mini-staaridele oma number suure rõõmu ja mõnuga ette kanda. Võitjateks kuulutati järgmised koosseisud: parim kostüüm – Anna-Liisa Talts ja Kadri Siirak, parim üksikesineja – Linda Viikant, üldvõitjad – Marleen Jõela, Sandra Sentjurin ja Gerdi Raidma, Silver Sillak, Oliver Ojaperv, Tambet Muide ja Kaarle Varkki. Poiste võistkond saavutas linna finaalis I koha ning tüdrukute III koha.


Karnevali teemaks 21.novembril oli: Poisid tüdrukuteks ja tüdrukud poisteks. Väikeste karnevalil viidi läbi erinevaid võistlusi, suurte disko viisid läbi diskorid Kristin Kaivo, Susanne Kuuskman, Sander Takis ja Timo Tomson 6B klassist.


Advendiajal tähistasime esmaspäeva hommikuti jõuluaja saabumist. Nii valmistasidki I, II, ja III klassid igaüks ette advendihommiku. Esimesel neist, mis toimus 2.detsembril 2002.a. esines ka kirikuõpetaja Hollmann väikese jutuga advendiajast. Laste etteasted olid ette valmistanud klassijuhatajad ning muusikaõpetaja Evi Pihlap.

Detsembri jooksul valmistasid lapsed kunstiõpetuse tundides igasuguseid ilusaid jõulukaunistusi, et need siis 15.detsembril toimuval jõululaadal soovijatele müüa. Lisaks ehetele müüdi veel kaarte, raamatuid, küpsetisi, moose ja muud kaupa, mis aitab jõuluaega eriliseks muuta. Müügist saadud tulu laekus iga klassi kassasse, et sellega hiljem midagi koos ette võtta.

 

Kooli jõulupidu toimus 19.detsembril. Seekordne pidu oli eelnevatest täiesti erinev. See toimus kooli ees õues, looduslike kuuskede vahel, mille oli lampidega kaunistanud meie suur sponsorfirma KH Energia Konsult. Õpetaja Maris Vaht oli kirjutanud näidendi, millesse olid kaasatud kõik kooli õpilased. Klassid astusid kooliesisele “lavale” üles laulude ja tantsudega. Erinevaid numbreid sidusid omavahel peategelased Liis Leegen, Kristiina Talts ja Ingmar Jõela. Etendust oli vaatama tulnud väga palju lapsevanemaid. Jõuluvanaks oli Pirita linnaosa haridusnõunik Veiko Rohunurm. Peale ühist pidu läksid lapsed klassidesse oma klassiõhtuid pidama ning tunnistusi saama.

20.detsember 2002., veerandi viimane päev oli seekord ainult õpetajate päralt – istusime koolipinki ja kuulasime vägagi intrigeerivat loengut teemal “Klassijuhataja põhifunktsioonid”. Koolitajad ärritasid õpetajad nii oskuslikult üles, et järgnenud pidu oli väga rõõmus ja üksmeelne. Istuti pika laua taga, maitseti head-paremat ning võeti loosiga kingitusi. 2002. aasta viimasest tööpäevast jäi hinge helisema armas ja hell jõulunoot…

III õppeveerandi esimeseks suuremaks ürituseks oli ajaloopäev, mis järgnes nädalasele ajalehtede lugemisele. 5.-8.klassidele mõeldud viktoriinil esitas õp.Dagne Hanschmidt lastele 20 päevakohalist küsimust, millele vastates saavutasid I koha 6A klassi õpilased Laura Vana, Liis Leegen ja Joonas Annus.

7.veebruaril 2003.a. võtsid õpilased hommikul kooli tulles suusad kaasa, et Piritale suusaspordipäevale minna. Seal läbisid kõik hoolimata väga külmast ilmast ca 3 kilomeetri pikkuse raja.

Kuna 2003.a. talv oli lumine ja kärekülm, õnnestus kooli hoovi rajada suurepärane liuväli. Lapsed said vähemalt kahe-kolme kuu jooksul jääl uisutada ja jäähokit mängida. Koolile sai seetõttu uisudki muretsetud, et keegi sellest talvemõnust uiskude puudumise pärast ilma ei jääks.

 

14.veebruaril korraldas Õpilasomavalitsus Valentinipäeva. Hommikul korraldasid 6.klassi tüdrukud 1.-3.klassi lastele saalis seltskonnatantse ja –mänge. Koolis liikus – nagu ikka Valentinipäeval – amorpost. Õhtul oli 4.-8.klassi õpilastele disko, diskoriks seekord Pirita VAK diskor.

17.-21.veebruarini korraldasid 6B klassi õpilased eesotsas Julius Stokasega stiilinädala. Nädala jooksul said lapsed kanda erinevas stiilis rõivaid ja soenguid.

Reedel, 21.veebruaril 2003.a. tähistati Eesti Vabariigi  85.aastapäeva. Pidulikul aktusel esinesid mudilas- ja lastekoorile lisaks kõnedega direktor Kaja Laanmäe ja ajaloolane Küllo Arjakas.

 

Vastlapäev oli sel aastal 5.märtsil. siis lasti liugu, peeti jäähokivõistlus ning väiksemad klassid pidasid saalis maha vurrivõistluse. Loomulikult olid laual vastlakuklid ja hernesupp.

4.aprillil osalesid 6A klassi tüdrukud Kristiina Talts ja Liis Leegen vabariiklikul laulukonkursil “Tähtede laul”. Finaali nad kahjuks ei pääsenud, kuigi esinesid suurepäraselt.

16.aprillil toimus järjekordne solistide konkurss. Parimatena pärjas êürii (eesotsas Kadi Toomiga) seekord Anna Liisa Taltsi, Karolin Luige  ja Daily Joametsa nooremast ja Kristiina Taltsi, Liis Leegeni ja Enelys Kalmuse vanemast vanusegrupist. Eriauhinna pälvis Martin Allika oma meheliku lauluga “Sangar seiklusfilmist”.

25.aprillil viidi läbi “Vigurivända” võistluse järjekordne koolivoor. Seekord pääsesid linnavõistlusele edasi Meriliis Kasemets, Anete Salumaa, Kris Lauba, Sander Raimla, Marili Toming, Kuldar Rosenberg ning Margus Kirss. Vigurivänt 2003 Tallinna karikal saavutasid nad auhinnalise III koha.

Aprillis osaleti ka Lasnamäe ja Pirita III-IV klasside ujumisvõistlusel, kus meie kooli võistkond saavutas III koha.

10.mail toimus Tallinna Saksa Gümnaasiumis 18.triatlon, kus noorimas, D-vanusegrupis (I-IV kl) osalesid ka Merivälja kooli õpilased. Kokkuvõttes saavutasid meie 3 poissi ja tüdrukut II koha, individuaalarvestuses aga sai Erik Mik 84A kl) III ja Tess Grossmann (2B kl) V koha.

Viimase lülina Socrates projektis külastasid meid 10.-13.mail kreeklased 129.Dimotiko Sxoleiast Ateenast. Direktor oma nelja noore naisõpetajaga vaatasid ringi nii meie koolis kui vanalinnas ning jäid väidetavalt oma reisiga väga rahule. Vähemalt sama rahule (kui mitte rohkem!) jäid ka meie õpetajad Kersti Vana, Kaja Laanmäe, Jaanika Aru ja Maris Vaht märtsi alguses Ateenat külastades.

   

16.mail 2003 võistlesid meie parimad laululapsed Anna Liisa ja Kristiina Talts, Enelys Kalmus ja Martin Allika võistlusel “Pirivisioon 2003”. Kokku võttis suurejoonelisest lauluvõistlusest osa 77 last Piritalt, Viimsist ja Lasnamäelt. Auhinnati ainult iga vanusegrupi parimat ning kõige õnnelikumalt lahkus Pirita Vaba Aja Keskusest Anna Liisa Talts (2A), kes oli parim laulja 1.-3.klassi laste hulgas.

Laupäeval, 17.mail leidis aset järjekordne endaehitatud autode võidusõit. Mõni aasta tagasi algatatud idee leiab ikka toetajaid ja osavõtjate autod veeresid Laidoneri pargi mäest alla kiiremini kui kunagi varem.

 

Eesti Noorte Looduskaitse Ühing pani 20.mail kooli õuele säästvat tarbimist populariseeriva näituse. Päeva jooksul külastasid kõik klassid seda näitust ja kuulasid väga pühendunud looduskaitsja Allan Kokkota nõuandeid ja soovitusi.

 

Seekordne orienteerumine 23.mail oli loodus- ja keskkonnateemaline ja seotud eelneva säästva tarbimisega ideega. Kiiremad võistkonnad läbisid distantsi 50 minutiga, aeglasematel kulus selleks peaaegu poolteist tundi. Võitjaks tuli Timo Tomsoni (6B) juhitud võistkond.

 

Jalgrattamatk suundus 26.mail Kadriorgu presidendilossi poole. Osa võtsid 75 jalgratturit. Kõige rohkemaarvulisemalt olid esindatud algklassid, kes olid suutnud kaasa meelitada ka hulgaliselt lapsevanemaid. Sõideti mööda jalgrattateed Kadriorgu, lossi juures kuulati juttu presidendi ametimajast ja tiigi ääres võeti kehakinnitust. Ohutu tagasitee kulges jälle mööda vastvalminud uut jalgrattarada.

 

Alates 2002.a. oktoobrikuust harjutasid õp.Tuulike Agan ja Maris Vaht 13-liikmelise 6.-7.klasside õpilasgrupiga muusikali “Oklahoma”. Kolm veerandit tantsutunde, laulude harjutamist ning näitlejameisterlikkuse omandamist tuli lavale 29.mail külalisetendusena Oru mõisas Harjumaal ja 3.juunil 2003.a. Viimsi Kultuurikeskuses. Nii suured kui väikesed, publik kui näitlejad nautisid pikaajalise töö vilju. Suur aitäh meie noortele näitlejatele Kristiina Taltsile, Ingmar Jõelale, Kessu Siirakule, Priit Strandbergile, Jaagup Jalakale, Joonas Annusele, Kristin Kaivole, Susanne Kuuskmanile, Gerdi Raidmale, Martin Randalule, Johannes Gustav Varkkile, Kaijo Kirsipuule ja Liis Leegenile.

 

Merivälja Laste Päev toimus viimasel maikuu päeval. Lapsed said seekord võistelda mitmetel aladel – teatejooksus ümber Merivälja, korvpalli vabavisetel, jalgpallivõistlustel ja jalgratta vigursõidul.

2.-18.juulini 2003 käisid meie kooli õpilased ja õpetajad külas Krimmis Beregovojes elavatel eestlastel. Eesmärgiks oli 140 aastat tagasi Eestist väljarännanud eestlaste järeltulijatele eesti keelt ja kultuuri õpetada. Õppetunde peetigi, kuigi osavõtjad olid enamuses omad ja Kiievist kaasatulnud lapsed, kellel ka eestlastega perede kaudu mingisugused sidemed olid. Kohalikus klubis anti ka kontsert eesti lauludest ja õpetati ringmänge. Vabadel päevadel sõideti mööda Krimmi poolsaart ja uudistati tema mägesid ja orge.

Kooliaasta sai läbi 4.juunil 2003.a. Aastalõpp oli väga pingeline, kuna 6.klasside lõpetajad olid valiku ees – kas jääda meie kooli või valida mõni teine. Meiepoolseks probleemiks oli klassiruumide vähesus ja sportimise ning poiste tööõpetuse läbiviimise võimaluste puudumine. Tallinna linnavalitsuses toimunud koosolekul märtsikuu lõpul oli otsustatud, et Merivälja koolile nii suurt juurdeehitust, nagu eelmisel aastal plaanitud, vaja ei ole. See aga tähendas meie laste tulevikule Merivälja Põhikoolis lõpu tegemist. Tehti hoopis ettepanek rajada Meriväljale ujula. Peale pidulikke aktusi 4.juunil võtsid oma dokumendid välja kõik 6A ja 6B õpilased, et jätkata õpinguid Pirita MG-s, Viimsi KK-s, 21.Koolis, Tallinna Reaalkoolis või Westholmi Gümnaasiumis. Ainsaks lapseks, kes meie kooli 7.klassi jäi, oli Epp Allika.

Uut õppeaastat alustasimegi huvitava nähtusega, et Tallinna linnas asuvas koolis on liitklass. Nimelt laste arvu vähesuse tõttu olid meil liidetud 7.ja 8.klass. Kokku oli neis 17 õpilast, üldse oli koolis 263 õpilast. Seekordne aktus oli ka eriline – terve koolipere oli vestibüülis koos, et uusi kooliõdesid, -vendi tervitada. Tervitussõnu oli lausumas ka Pirita linnaosa vanem Ülle Rajasalu. Kooli tulid ka uued õpetajad Kairi Keldo ja Anli Läll, kes võtsid vastu esimesed klassid. 9.klass sai ka uue matemaatikaõpetaja Maire Mändi, kes lubas nad edukalt lõpueksamini viia.

Ja hakkaski peale õppetöö. Et see aga lastele väga koormavaks ei muutuks, alustati ka ülekooliliste üritustega. Esimeseks oli nagu ikka jalgrattamatk. Seekord suunaga Kloostrimetsa ja Botaanikaaeda. Botaanikaaias tegid meie esimeste klasside juhatajad lastele ja vanematele huvitava ekskursiooni, mis oli vajalik nii õppuritele kooliprogrammi omandamisel kui ka suurematele silmaringi laiendamiseks.

 

18.september 2003.a. oli meie koolis kiusamise ennetamise päev ja kandis nime “Ära kiusa, mul on valus!” Õpetajad Merle Sepp, Kaia Kalliver ja Kersti Vana võtsid kokku vastava vanuseastme klassikomplektid, et tekitada arutelu kiusamise ja vaimse vägivalla teemal. Vanemad klassid valmistasid ka sellekohaseid plakateid, mida hiljem koridoris kõigile eksponeeriti.

Sügisel võeti osa veel Eesti Kergejõustikuliidu poolt korraldatud 1.klasside spordipäevast, Lasnamäe ja Pirita algklasside pendelteatejooksu võistlusest, Tallinna Lauluväljaku murdmaateatejooksust ja spordipäev korraldati ka oma koolis. Selle initsiaatoriteks olid kehalise kasvatuse õpetajad Terje Esko ja Erkki Viisma. 

            Õpetajate päev nägi Meriväljal seekord välja nagu tavaline koolipäev, sest juba kolm viimast aastat on kooli vanimad õpilased olnud praegusest 9.klassist. Kahjuks ei kavatse neist vist keegi tulevikus õpetajaks saada, seetõttu polnud neil vaja neljandat aastat järjest õpetajaksolemist harjutada. Koolipäev oli küll veidi lühem ja mudilaskoori lapsed laulsid selle õpetajatele veidi pidulikumaks. Pirita linnaosa haridustöötajatele oli aga meeldiv üllatus, kui nende tähtpäeva auks 10.oktoobril

oli Salme Kultuurikeskuses kaetud banketilaud ja vaatamiseks pakuti etendust “Suured tüdrukud ei nuta”.

            14.oktoobril külastasid 5.klassi õpilased sõpruskooli Rakveres. Rakverelased võtsid nad vastu tervituskontserdiga ja edasi mindi Linnamäele linnuse ja tarvasega tutvuma. Päev lõppes rahvastepallivõistlusega, kus meie lastel nii hästi enam ei läinud, kui eelmisel kohtumisel. Aga tähtis oli ju see, et jälle kord oli meie tutvust värskendatud ja nüüd jääb sealset rahvast meile külla oodata.

            Isadepäev toimus 8.novembril jällegi sportliku üritusena Viimsi Spordihallis. 1.novembrist 2003.a. oli meie kooli tööle tulnud uus huvijuht Mai Järma ja see oli natuke ka tema esimene katsumus meie koolis. Üritus oli hästi läbi mõeldud, isadele jätkus nii nuputamist kui jooksmist. Välja mõeldi uued toiduretseptid, mille järgi tehtud valmistoodangu söömine oleks küll kangelaslikkust üles näidanud! Ja kui lapsed joonistasid ideaalse isa portreed, siis domineerisid ikka lips ja hästi lühikeseks lõigatud juuksed. Tõeline tahe võita avaldus isadel ja lastel siis, kui läks lahti välkturniir rahvastepallis.

            Rising Stari võistlus toimus 13.novembril. Koolivoorust pääsesid edasi Tallinna eelvooru ja sealt finaali 6.klassi poisid Silver Sillak, Tambet Muide ja Kaarle Varkki. Teist aastat järjest võitsid poisid Mini Stari tiitli. Lisaks omistati neile eripreemia artistlikkuse eest.

Selle aasta karnevali asemel toimus 27.novembril maskiball. Osalejaid oli 60 ringis. Õhtut juhtisid 5A lapsed Maarion Kirsipuu, Enelys Kalmus ja Madis Maastik. Balli hõngu oli näha riietuses, käitumises ja tantsusammudes. Balli üllatuseks oli peotantsijate demonstratsioonesinemine. Samuti esinesid õp. Eve Oja ja Kairi Keldo peotantsulapsed. Kuningannaks valiti Thara-Liis Tull ja kuningaks Roland Mik 3A-st. Huvitavaid maske oli palju, kuid eriti tõsteti esile Mariliisi, Maria, Enelysi, Armini ja Madise maske koos riietusega.

 

            18.detsembril 2003.a. käidi tavakohaselt esinemas Merivälja Pansionaadis, kuhu viidi kaasa iga klassi meisterdatud ilusad piparkoogid.

 

            Nagu eelmiselgi aastal kaunistas kooli õue KH Energia Konsulti ehitud kuusepuu.

 
Meie kooli jõulukontsert toimus sama päeva õhtul jällegi naabrite juures Viimsi Kultuurikeskuses.

 

            19.detsembri 2003.a. õhtul vapustas kõiki kohutav õnnetus, sest süttinud oli meie koolimaja sein ja katus. Tänu naabrite ja päästeteenistuse kiirele reageerimisele ei pääsenud kahjutuli ruumide sisemust eriti rikkuma. Lõhutud sai ainult ülemise korruse klassiruumi lagi, sest tuli oli pääsenud katusepleki alla ja selle kustutamiseks pidid tuletõrjujad osa katusest maha võtma. Millest tuli väljaspool koolimaja tegelikult pihta hakkas, jääb vist küll asjaosaliste südametunnistusele. Uueks veerandiks oli aga klassiruum tänu kiiretele ehitusmeestele jälle kasutamiskõlblik, ainult välisfassaadi remontimine pidi ootama soojemaid ilmu.

         

  Tänu pakasetaadi lahkusele ja toredatele Pirita tuletõrjujatele eesotsas hr.Lõivuga oli õppetöö alguseks jälle valmis ka liuväli. Kuna eelmisel aastal muretsetud uisud olid kõik töökorras, ei olnud tarvis muud, kui rõõmsaid koolilapsi, kes talvemõnudest rõõmu tundma tuleksid.

12.veebruaril toimus klassidevaheline hokiturniir. Oli ärevust ja põnevust. Fännid lehvitasid plakatitega. Finaali pääsesid 4b, 3a, 1a, 2b ja 5b ning kooli võitmatuteks osutusid 5b, 2b ja 4b.  

Valentini stiilinädal oli koolis 9.-13.veebruarini. Õpilasomavalitsuses otsustati, et tulevad 40-ndad, 60-ndad, 80-ndad, rahvuslik ja tulevikupäev. Õpilaste fantaasia jäi seekord kesiseks, aga kes oli vaeva näinud, sai ka auhinna. Väärikalt olid seekord esindatud ka täiskasvanud.

Nädal lõppes sõbrapäeva stiiliõhtuga. Väga kenasti oli üritus ettevalmistatud Merilin Tohveril ja Piret Saarel.

Meie kooli õpilastele oli edukas Pirita talispordipäeva murdmaasuusatamine 18.veebruaril:

I kl.

Karin Iilane II koht,
Anneliis Sooba III koht,
Kristjan Mesila III koht.

IV kl.

Liivi Kivimäe III koht,
Kuldar Rosenberg II koht

II kl.

Kariin Maidla II koht,
Hanna Hollmann III koht,
Janno Ladva II koht

V kl.

Getter Reisin I koht,
Grethel Parman II koht,
Karolin Metsma III koht,
Karl Frederic iilane I koht,
Erik Mik II koht

III kl.

Tess Grossmann II koht,
Anneliis Aettik III koht,
Roland Mik I koht,
Reijo Raidma III koht

VI kl.

Marta Tuulberg III koht

 

Vabariigi aastapäeva tähistati 20.veebruaril. Sel aastal korraldasime tähistamise koolis ja Maarjamäe Ajaloomuuseumis. Kool oli kaunistatud õpilaste joonistustega riigi sümboolikast. Eriti kaunis oli kunstitundides õpilaste ühistööna valminud sünnipäevatort, riigimeeste toolid ja ei puudunud ka peaministri kass.

   

Traditsiooniline vastlapäev möödus väga lõbusalt 23. veebruaril. I-IV klassi lapsed kelgutasid pargis ja sõitsid paarissõitu kooli liuväljal. Parimad said nagu ikka vastlakuklid ja diplomid. Pikemad liud sõitsid I kl.Maria Freivald, Karl Koost, Olivia Sööt ja Joann Vana; II kl.Anabel Salumaa, Karl-Ainar Lillemäe, Gertrud Kask ja Lauri Visnapuu; III kl. Thara-Liis Tull, Roland Mik, Mari Vasar ja Marvi Mardiat;

IV kl. Anette Vijar, Ermo Altmäe, Sharon Rooberg ja Kristjan Kald; V kl. Helina Mesila, Karl Frederik Iilane, Yvette Sööt ja Henry Vaikre. VI – IX kl. Õpilased korraldasid triatloni – uisutati kiiruse peale, veeti kelguga kaaslast ja joosti ümber koolimaja. Parimad olid VI kl. Kristo Õismets, Jaanus Varus ja Jordan Vähesoo, IX kl. Herko Soo, Romen Viljanski ja Toomas Saaron.

  17.märtsil toimus avatud uste päev sügisel 1.klassi õppimaasuvatele lastele ja nende vanematele. Päeval oli klasside tikuvõileibade valmistamise võistlus ja nendega võõrustati siis õhtul külalisi. Õpilased andsid kontserdi ja tutvustati ka koolis tegutsevaid huviringe.

18.märtsil lõpetas veerandi kooli muusikaklass piduliku kontsert-aktusega. Valiti parimad pianistid: Sandra Sentjurin, Carmen Karnö, Kristjan Kald, Mari Leen Rosenberg, Liisa Tolli, Janne Kirmet ja Kädi-Liis Rosenberg.

Esmakordselt võtsid meie kooli õpilased osa Lasnamäe koolide mälumängust, mis oli 31.märtsil Lasnamäe Üldgümnaasiumis. Meie poisid Kuldar Rosenberg (4a), Henri Vaikre (5b) ja Sten-Cristjan Taal (3a) auhinnatavale kohale ei tulnud, kuid hea kogemuse said nad kindlasti.

2.aprillil oli külas kirjsanik Andrus Kivirähk. I- IV klassi õpilased said vastused paljudele oma küsimustele: kust tulevad kirjanikule ideed, milline poiss oli koolis, mis on plaanis ja palju muud. A.Kivirähk luges ette oma fantaasiarikka loo kakast, mis lastele väga meeldis. III a õpilased mängisid väikese stseeni Kaelkirjakust ja Kõhuussist. II klassi paberist meisterdatud kaelkirjak koos parimate soovidega jäi meenutama kohtumist meie koolis.

Aprillis peeti traditsioonilist solistide konkurssi. Parimateks osutusid:

nooremas astmes

 

 

vanemas astmes

I koht Marianna Golovina II klass

II koht Anna-Liisa Talts III klass

III koht Maarja-Liis Saarm

 

I koht Henri Vaikre V klass

II koht Enelys Kalmus V klass

Sel aastal said 2.-6.kl. õpilased jällegi oma jalgrattasõiduoskust ja liikluseeskirjade tundmist näidata 19.aprillil “Vigurivända” üritusel. Teoorias olid parimad 2.-3.klassis Gertrud Kask, Brita Kikas, Sten Taal ja Diana Liiva. 4.-5.klassis Kädi-Liis Rosenberg, Karl Frederik Iilane, Tanel Meokas, Kuldar Rosenberg, Kevin Lutsokert ja Alex Sirp. Jalgrattasõidus läbisid distantsi veatult Diana Liiva, Mihkel Kormaúov, Kädi-Liis Rosenberg, Karl Frederic Iilane, Tanel Meokas, Anette Vijar, Sten uuesoo, Kris Lauba, Kristjan Kaare, Andreas Sillaste, Jargo Laanmäe, Erik Mik, Kadri Siirak, Rasmus Kala, Matis Pranno.

Triatlonivõistlusel käisid Karl Frederik Iilane (I.koht), Erik Mik, Jargo Laanmäe, Morgan Kaas, Tess Grossmann, Siiri Lobjakas, Anette Vijar ja Sharon Rooberg.

6.mail esindasid kooli Lasnamäe ja Pirita koolide liiklusviktoriinis Diana Liiva, Brita Kikas, Kristjan Kaare ja Kuldar Rosenberg. Tulemus oli hea, sest nad jäid I kohta jagama Lasnamäe Üldgümnaasiumiga.

7.mail olid emadepäeva üritused. Lapsed tõid kevadised lillekompositsioonid hommikul kooli ja need viidi pansionaadi vanakestele. Seal esinesid ka rahvatantsijad ja lauljad. Vastuvõtt oli sealse rahva poolt väga südamlik. Õhtul oli kaks kontserti kooli saalis.

Kaunitel kevadpäevadel 8. ja 16.mail käisid meie kooli lapsed ja õpetajad Randveres puid istutamas. See toimus ürituse „Las jääda ükski mets“ raames ja oli pühendatud suvel toimuvale laulupeole. Klassidest olid esindatud 4a, 5a ja b, 9. ning 1b klass. Õpetajatest Kaja Laanmäe, Mai Järma, Pille Sild, Evelin Kristin ja Anli Läll.

 

Seekordne kooli orienteerumisvõistlus toimus 11.mail.
Karistuspunktideta läbisid seekord võistkond nr 6 – Erik Mik, Jargo Laanmäe, Tanel Meokas, Filip Levada, Kris Lauba, Ergo Kool, Marliis Koljal, Kristena Paalmäe, Roomet Ild, Andre Sinisalu ja Andrus Aun ning võistkond nr 13 – Jaanus Varus, Kristo Õismets, Ardi Aver, Ahti Aasma, Anneliis Aettik, Hanna Hollman, Sten Taal, Maria Freivald, Jonathan Hovi.

   

14.mail toimus Pirita rannahooaja avamine.
Siis toimus missivõistlus, millest võtsid osa meie kooli Mari Vasar 3b ja Piret Reinmart 3a. Võiduni jäi veel ruumi, aga algus sai tehtud! Rannahoone ees liival olid mitmed spordivõistlused.
Edukad olid spordis 6.klass – 1.koht jalgpallis ja 5.ja 6.kl. 1.koht teatevõistluses.

 

„Pirivisioon 2004“ oli meile rõõmustav. Erinevates vanuseastmetes anti välja võitja ja eripreemia. Nooremas vanuseanstmes võitis meie 3a kl solist Anna-Liisa Talts. Eripreemia läks jagamisele, ka need tulid meie kooli Marianna ja Jevgeni Golovinile.

 

Seekordne Merivälja Päev oli eriline, sest Merivälja sai 80.aastaseks.

 

Koolis oli kohalike käsitööliste ja kunstnike näitus. Saalis algas aktus koori ja solistide tervitusega. Kõne Kaja Laanmäelt. Tervitama olid tulnud Ülle Rajasalu, Mati Eliste ja Ene Tomberg. Elanikel oli võimalik oma lemmikloomi süstida lasta, lilletaimi osta ja lastel oli tõeline sportlik päev. Kõige populaarsem oli sumomaadlus, „kutsikate“ vedamine, teatejooks, köievedu, legovõistlus. Eriti populaarne oli karaoke. Ilma jäätist söömata ja pirukaid maitsmata ei läinud koja keegi. Kiirelt kadusid laualt loteriipiletid. Sireeni andev tuletõrjeauto pakkus põnevust kõigile.

Kooliaasta lõpetamine oli eriline. Lahkusid meie koolist 6. ja 8.klass. Head ja kiitvat oli aktusel öelda direktoril, sest 41 õpilast autasustati kiituskirjaga. Esmakordselt lõpetas 18.juunil 9.klass. Kas see jääbki ajalooliseks? Oleme ju sügisest taas 6-klassiline kool. Lõpueksamid olid mõnedele õpilastele väga rasked, aga kooli lõpetasid siiski kõik.

   

Õpetajatele lõppes õppeaasta reisiga Helsingisse.

 

Selle aasta traditsiooniline jalgrattamatk toimus 1.juunil Irusse. Osavõtjaid oli 120. Ajal, mil 1.-4.klassi lapsed puhkasid ja einestasid, külastasid 5.-8.klass Iru soojuselekrijaama.

Linnalaager toimus oma tavalisel ajal
7.-18.juunini.

Osales 40 õpilast, Laagriülem Kersti Vana ning kasvatajad Carmen Viherpuu ja Anli Läll.

 

 

Krimmis toimus 5.-23. juulini samuti traditsiooniline lastelaager, millest sel aastal võtsid osa nii meie koolis praegu õppivad, kui ka juba lõpetanud õpilased. Palju oli ka lapsevanemaid, kes laste juttudest vaimustunult seltskonnaga liitunud olid.

Kokku 36 inimest. Seekordse laagri eesmärgiks oli eestlaste väljarändamise uurimine ja kohaliku kalmistu korrastamine. Kui Eesti suvi oli sel aastal külm ja vihmane, siis Krimmis olnud lastele oli sealne elu täielik lõunamaa.Õhk oli pidevalt 37 kaadi ringis ja vesi 24 kraadi. Sõitsime ringi ka mööda poolsaart – Sudakki, Bahtsisaraisse, Jaltasse ja Sevastoopolisse.  

Õhtuti käidi diskoõhtutel, kus oli ka noored Kiievist ja teistest Venemaa linnadest. Mõni tütarlaps kippus oma südantki sinna jätma. Õnneks jõudsime ikka kõik õnnelikena koju ja soov tuksub südames, järgmisel aastal jälle tagasi minna.

 

 

Uus õppeaasta 2004/2005 tõi meie kooli uue nime – MERIVÄLJA KOOL – ja me oleme järjekordselt 6-klassiline kool! Koolis on 220 õpilast ja 1.klassi uueks klassijuhatajaks on Carmen Viherpuu. Lahkunud on Kristi Kauts, kes kolis oma kodukohta Võrumaale tagasi. Inglise keele õpetajaks tuli Heidi Laidla. Koolis on 11 klassikomplekti (esimest klassi on 1) ja 220 õpilast.

23.septembril panime aluse uuele traditsioonile – otsustasime hakata kooli sünnipäeva tähistama 23.septembril. Sel aastal laulsimegi juba sünnipäevalaule ja sõime komme ning sünnipäevakringlit.

1.oktoobril toimunud õpetajate päev oli sel aastal erinev eelmistest. Juba hommikul tervitasid kooli uksel saabuvaid õpetajaid lilleõiega pidulikus riietuses 6a klassi Madis Maastik ja 6b klassi Siiri Lobjakas. Tunde andsid küll õpetajaid ise, kuid need olid tavaliselt natuke lühemad ja lapsed andsid õpetajate auks ka väikese kontserdi. Päeva lõpuks oli päevakangelastele kaetud kohvilaud.

27. septembril toimus ootamatu tuletõrjeõppus.

 

Mõnedele lapsevanematele oli see ootamatu tuletõrjehäire nii ootamatu, et ta oma ehmatust ka SL Õhtulehega jagas, kuid õnneks kära vaibus ja kõik said aru, et tuli puhkebki alati etteteatamata ja niisuguses olukorras tegutsemiseks ongi õppused mõeldud.

 

10. november 2004 - isadepäev Viimsi Keskkooli võimlas.
Õhtul kella kuueks kogunenud isad olid sportlikult riides ja valmis võistlema koos oma lastega. Alustuseks kõlas tervituslaul päevakangelastele ning sportlik soojendus aeroobikaringi õpilastelt eesotsas juhendaja Kairi Keldoga. Järgnesid sportmängud, millest isad tulihingeliselt osa võtsid. Lisaks katsuti rammu rahvastepallis ning ka luuletuste kirjutamises. Lõpetuseks pakkusid silmailu rulluisuringi õpilased. Lõbus ja sportlik õhtupoolik lõppes autasustamisega.

vaata siit ka pilte http://www.meripohi.edu.ee/isad/vaba.html

Esmakordselt meie koolis toimusid Lasnamäe ja Pirita linnaosakoolide viktoriin.
Teemaks EUROOPA LIIT. 16. nov. Kl. 13.00 kogunesid kooli 3 liikmelised võistkonnad Katleri Põhikoolist, Kuristiku Gümnaasiumist, Sikupilli Keskkoolist, Tondiraba Keskkoolist, Laagna Gümnaasiumist, Lasnamäe Üldgümnaasiumist, Pirita MG ja meie koolist.
Viktoriini viis läbi Merike Sepp arvutiklassis. Tuli vastata 14 küsimusele ja lisaks veel koolide küsimustele ning lahendada arvutis ristsõna.
Õpilaste teadmised olid üpris head. Þürii koosseisus Anli Läll, Kersti Vana, Klaire Sinisalu, Piret Noor ja Sikupillist õp. Eliis.
Ajal mil þürii kokkuvõtteid tegi, sai vaadata kõrvalruumis kaaslaste postreid liikmesriikidest ning maitsta kringlit. Nii avakõnes kui ka kokkuvõtteid tehes rõhutas dir. Kaja Laanmäe seda, et rõõm on näha teisi koole osalemas Merivälja kooli poolt ellukutsutud Euroopa Liidu projektis.

Võitis Laagna Gümnaasium, II Kuristiku KK ja III Lasnamäe Üldgümnaasium. Meie kool jäi V ks. Kiitvate sõnadega lõpetas meie õnnestunud ürituse S. Rei Hariduametist.


   Kooli oodatuim üritus RISING STAR toimus 18. novembril kell 15.00, seekord fuajees.
  Registreeritud bände oli 15. Tulemata jäi 6b ja 4a bänd. Nagu ikka kõige raskem oli þüriil. Tulenevalt sellest, ühte ja kindlat võitjat polnud, siis valisime välja viis bändi, kes lähevad esindama meie kooli 27. novembril Pirital.

  Nendeks olid; "Ruslaana" kooseisu Marleen Jõela, Sandra Sentjurin, Anna-Liisa Talts ja Thara-Liis Tull; "Shakira" kooseisus Mari Vasar; "Kiss" Kris Lauba, Kuldar Rosenberg, Margus Kirss, Sten Lauba; "Eminem" kooseisus Sandra Vehman, Jonathan-Caleb Hovi, Kristjan-Eric Lääna; ja "Terminaator" koosseisus Lauri Randma, Hendrik Randveer, Kristjan-Eric Lääne, Karl Koost.

  Eritiitleid anti välja kaks: Noorim Staar - Meeri Tomson ja kitarrist - Karl Koost.     18. november- traditsiooniline sõpruskohtumine jalgpallis Merivälja Kool versus Püünsi Põhikool.
See oli päev,kus meie kooli 1.-5. klasside jalgpalliringi poisid näitasid oma võimeid ja oskusi ning tõid Püünsist meile kaks võitu kolmest.


INGLISE KEELE PÄEV - 19. novembril kujunes üpris ingliskeelseks teravmeelitsemiseks.
1-3 üllatas ilusa inglise hääldusega, meeldivate karakterite ja ilusate lauludega.
Sketsides olid õpilased tabanud tõelise huumori ja oskasid kenasti seda ka edasi anda. Eriti "inglaslik" oli õp. Kersti Vana, kes juhtis kogu üritust. 4-6. klasside sketsid olid sisukamad ja peenema huumoriga.
Lisaks heale inglise keelele ja huumorile oli ka huvitavaid rolle.

   20.novembril tundsid paljud meie õpetajad end väsinuna ja vajasid puhkust pere- ja koolielust eemal psühholoogi seltsis. Käisimegi siis Matsalus rabas jalutamas ja prof. Mare Teichmanni loengu kuulamas. Loodetavasti paljud asjad said selgemaks ja nüüd oskab igaüks ka iseseisvalt oma tööstressi ja läbipõlemist kustutada.


     25. november- Kodanikupäeva raames toimus 5.-6.klasside õppekäik Toompeale.
Hoone tõsidusest said õpilased aimu juba välisuksel, kus neid hoolikalt kontrolliti. Lühikese ringkäiku jooksul parlamendi hoones tutvuti majaga ning jälgiti riigikoguistungit. Lapsed nägid tuttavaid poliitikuid, keda olid varem näinud vaid ajalehes või televiisoris.


     26. november-3.-4.klasside õppekäik Raekotta.
Meid võttis vastu keskaegses riietuses Raeperenaine. Õpilased said muutuda kaupmeesteks või käsitöölisteks ning osaleda keskaegse linna valitsemises. Ühiselt tutvuti erinevate saalidega. Õppekäigu lõpus käidi ka keskaegsel turul, mis oli end sisse seadnud Raekoja platsile.

  28. novembril toimusid Eesti rulliluuisutamise meistrivõistlused
  üksiksõidus 2004, kus osales 28 sportlast kolmest Eesti rulluisuklubist.
  Esimesed kolm kohta Eesti Meistrivõistluste üldarvestuses nii täiskasvanute
  kui ka noorte klassis läksid rulluisuklubile Rullest.

  Merivälja koolist osalesid Eesti MV Anna-Liisa Talts ja Annete Trumm.

  Eriti rõõmustab 4 A klassi õpilase Anna-Liisa Taltsi tulemus, kes saavutas
  Eesti Meistrivõistlustel alla 10-aastaste klassis II koha.
  2 B klassi õpilane Annete Trumm saavutas alla 10-aastaste klassis V koha.


     29. november- Pirita Noorte Päeva raames Pirita ja Merivälja koolide kunstitund teemal "Looduslik jõulukompositsioon"
Esmaspäeval kogunes hulk lapsi meie kooli, et teha jõulukaunistusi. Meisterdati jõuluküünlajalg ning temaatiline lauakaunistus. Sponsoriks oli Pirita Linnaosavalitsus, kes aitas materjalide muretsemisel. Valminud töid saab vaadata Pirita Vabaaja Keskuses. Mõned neist lähevad ka heategevusotstarbeks.

30.novembril osalesid Mark Antonius Puhkan, Triine Viisma ja Mirjam Vaht Lasnamäe ja Pirita koolide joonistusvõistlusel. Võistlusteemaks oli “Armasta loodust”. I koha võitiski M.A.Puhkan ning eripreemia looma pildi eest sai Triine Viisma.

7. ja 9. detsembril toimusid Pirita ja Lasnamäe koolide 3.-5.klasside kombineeritud teatevõistlused. Meie kooli kolmandate klasside võistkond, kelle koosseisus olid 3a klassist Kertrud Järg, Mirjam Vaht, Roomet Ild, Mikk Markus Imala, Rasmus Raudi ja Karl-Ainar Lillemäe ning 3b klassist Maarja-Liis Saarm, Kärolin Luik, Eveliis Koppel ja Kenneth Polh, saavutas auhinnalise 3.koha.

4 klassid saavutasid 6.koha ja 5.klassi õpilased said 7.koha.

21. detsembril rõõmustasid meie kooli õpilased pansionaadi eakaid inimesi jõulukontserdiga. Lauldi, loeti luuletusi ja tantsiti rahvatantse.

Õhtul toimus traditsiooniline kontsert Viimsi Kultuurikeskuses, millest võtsid osa ka lapsevanemad. Eeskava lõpetas õpetajate ansambel, millega kõigile ilusaid jõule sooviti.

28.jaanuaril toimus õp.Merle Sepa juhendamisel ülekooliline matemaatikavõistlus. Paremaid tulemusi saavutasid Sten Lauba 1.kl, Joann Vana 2.kl, Mikk Markus Imala 3.kl.,Brita Kikas 4.kl., Anete Salumaa 5.kl., Grethel Parman 6.klassist.

15.veebruaril korraldas Pirita Linnaosa suusavõistlused, millest mõned meie kooli lapsed ka osa võtsid ja seal väga hästi esinesid: Roland Mik 1.koht, Anna-Liisa Talts, 1.koht, Taavi Muide 4.koht ja Piret Reinmart 4.koht. Kõik lapsed olid 4a klassist.

14.-17.veebruarini oli stiilinädal, mille korraldasid 6a ja 5b klassi õpilased. Igal päeval oli lastel omamoodi riietus ja nädal lõppes diskoõhtuga, kus ka diskorid olid 6a klassi poisid ise. Laste endi korraldatud ettevõtmine oli hästi organiseeritud ja lõpuõhtu süstis nii lastele kui õpetajatele sisse soovi selliseid pidusid tihemini korraldada.

Stiilinädala pildid: http://www.meripohi.edu.ee/stiil/vaba.php

22.veebruaril oli Lasnamäe ja Pirita linnaosa koolide vaheline suusavõistlus.
Tulemused olid järgnevad:

Kevin Lutsokert 6b 1.koht
Ken Kuusk 6b 1.koht
Karl Frederik Iilane 6a 1.koht
Anna Liisa Talts 4a 2.koht
Piret Reinmart 4a 2.koht
Liisa Tolli 4a 2.koht
Kuldar Rosenberg 5a 3.koht
Karl Männik 5a 3.koht
Robert Nagovitsõn 5a 3.koht
 
23.veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva. 5.klassid andsid ülevaate Eesti ajaloost, lauldi isamaalisi laule ja loeti luuletusi. Seekordseks külaliseks oli Riigikogu liige hr.Tiit Matsulevits.
28.veebruaril kutsusime külla Merivälja Lasteaia koolieelse rühma lapsed. Meie tublimad uisutajad demonstreerisid oma oskusi ja õpilased korraldasid toredaid ühismänge.
Kuna meie kooliõuel on tore liuväli, toimusid 2.märtsil paralleelklasside vahel hokiturniirid. 1.ja 2a klassi võistluse võitis 1.klass, 3-ndate klasside võistluse 3a klass, 4-ndate klasside võistluse 4 a, 5-ndate klasside võistluse 5a ja 6-ndate klasside vahelise 6b klass.

Lasnamäe koolid korraldasid aeroobika võistluse, millest ka meie ja Pirita kool osa võtma kutsuti. Õpetaja Kairi Keldo juhendamisel õpiti liigutused selgeks ja Meri-Triin Tomson 1.klassist saavutas sellel võistlusel tubli 5.koha.

Postimüügifirma Quelle korraldas ülevabariigilise lindude pesakastide meisterdamise võistluse. Meie koolist võisid sellest osa 6-ndate klasside poisid, kelle valmistatud 6 pesakasti ka konkursile saadeti.
8.märtsil korraldati Merivälja eakatele inimestele naistepäevakontsert. Esinemas oli kunagine Vanemuise teatri operetisolist Kaljo Johannson ja teda saatis klaveril meie kunagine õpilane ja lapsevanem Pille Saar.

10.märtsil on kahekordse 1936.a. Berliini olümpiamängude võitja, maadleja Kristjan Palusalu sünnipäev. Kuna ta oli kauaaegne Merivälja elanik, otsustasime kunagise lapsevanema Ants Silla algatusel seda tähtpäeva oma kooliga meeles pidada. Et lastele veidi selgitada erinevaid maadlusstiile ja neil endal lasta seda spordiala järele proovida, korraldasime eelnevalt 5.ja 6.klassi poistele maadlustrennid Pirita Majandusgümnaasiumis. Poisse juhendas tuntud maadleja Henn Põlluste. K.Palusalu sünnipäevale pühendatud pidulikule aktusele olid kutsutud Palusalu tütar Helle Palusalu, Mati Eliste, Henn Põlluste, Toomas Tõniste, Fredi Lepp ja Tiit Mesila. 6.klassi poisid kandsid ette ülevaate kuulsa maadleja eluloost, Fred Ehand 5a.klassist jutustas oma maadlussaali muljeid ja vaadati videofilmi K.Palusalust. Kõik külalised meenutasid oma kokkupuuteid maailma Kristjaniga. Üritus oli korraldatud ainult 128 meie kooli poisile ja tundus, et nad olid selle üle väga uhked. Konverentsi üks mõtetest oli, et selleks, et tugevaks ja terveks eesti meheks kasvada, tuleb süüa eesti liha, kala, leiba ja juua piima. Selle reklaamiks olid Marwel Mereroog, Viimsi Lihatööstus, Tallinna Piimakombinaat ja Leibur katnud poistele suupistelaua, millest kõik mehepojad osa said.

Pildid sellest üritusest: http://www.meripohi.edu.ee/palusalu/vaba.php

Neljapäeval, 21.aprillil leidis aset õpilaste poolt kauaoodatud kooli lauluvõistlus. Osavõtjaid oli seekord tõesti arvukalt- nooremas vanuserühmas 12 ja vanemas vanuserühmas 16 noort lauljat.

Nö väikeste talentide hulgas olid parimad I koha saavutanud Susanne Sinisalu, II kohale tulnud Kristjan-Erik Pedak ja III koha vääriline Kärolin Luik. Juba kogenumate võistlejate hulgas saavutasid vastavalt I koha Enelys Kalmus, II koha Anna-Liisa Talts ja III koha Kati Koost. Eraldi nimetamist vääris ka Mark-Antonius Puhkan 4. klassist.

Vaata pilte aadressilt http://www.meripohi.edu.ee/solist/vaba.php

Loomulikult olid kõik osalejad väga tublid ning esinesid vastavalt oma andele ja oskustele. Aitäh kõikidele lastele, kes lauluvõistlusest osa võtsid ning loodetavasti jätkub nii neil kui ka uutel talentidel järgmiselgi aastal soovi oma lauluhäälel kõlada lasta!

 

Märtsikuu viimase nädala esmaspäeval korraldasid 4.A klassi õpilased Merivälja Kooli kõigis klassides küsitluse, et välja selgitada nende laste nimed, kes võiksid kandideerida missi ja misteri valimisel. Väljavalitud kandidaadid võistlesid eelvoorudes. Lõppvoor toimus 31.märtsil. Finaalis osalesid 8 tüdrukut ja 5 poissi.


Siit leiad pildid kogu üritusest:
http://www.meripohi.edu.ee/miss/vaba.php

  Meie kooli missiks sai Brigit Arop 2a klassist ja misteriks valiti Kristjan-Eric Lääne 2b klassist.

  12.aprillil toimus lahtiste uste päev. Kõigile lapsevanematele oli pakutud välja võimalus tunde külastada ja meie koolilõunast osa saada. Kahjuks külastasid meid ainult kümmekond huvilist. Õhtul toimus vastuvõtt sügisel kooli tulevatele lastele ja nende vanematele. Lapsevanematele tutvustati koolielu, reegleid ja võimalusi, lapsed pidasid maha esimese koolitunni õpetaja Klairega.

  22.aprillil toimus Viimsis 5.-ja 6.klasside jalgpallivõistlus, millest võtsid osa kõik poolsaare jalgpallipoisid. Sealt tuldi koju tulemusega meie poiste kasuks.

  26.aprillil käisid esimese ja teiste klasside õpilased üle-eestilisel spordipäeval Audentese Erakoolis. Kavas olid coca-cola jooks e. pendelteatejooks, Selveri käruralli e. kombineeritud teatejooks, köievedu poistele ja hüpitsavõistlus tüdrukutele ning kaptenite võistlus. Meie kooli võistkonda kuulusid 1.klassist Karl Kane ja Rasmus Kuber, 2a klassist Andre Sinisalu, Joann Vana, Karin Marie Iilane, Olivia Sööt 2b klassist Lauri Randma, Sander Ratassepp, Kirke Krämann, Mari-Leen Rosenberg, Johanna Kaabel ja Anete Trumm. Lõpptulemusena saavutati 10.koht.

  28.aprillil toimus Viimsis jalgpallivõistlus 1.-4.klassi poistele, mille meie poisid jälle ülekaalukalt võitsid.

  29.aprillil toimus Rocca al Mare koolis 1.-4.klasside teateujumise võistlus. Meie koolist võtsid võistlusest osa 5 poissi ja 5 tüdrukut. Ujuti 10 x 25m ja saavutati 3.koht. Individuaalarvestuses sai 25m ujumises 3.koha Karin Iilane.

  3.mail toimus Lasnamäe ja Pirita linnaosa koolide 3.-5. ja 6.klasside teateujumine. Ujuti 8 x 25m. 3.-5.klasside osas saavutati 3.koht ja 6.klasside osas 2.koht.

  4.mail käisid 6 meie kooli 5.klassi õpilast Sandra Sentjurin, Kristjan Kaare, Aleksei Gorodenkov, Hans Vainu, Anette Vijar ja Anete Salumaa Sisekaitseakadeemias esmaabi- ja päästeteenistusealasel võistlusel Sina Oskad Seda. Lastel oli vaja läbida 9 punkti, kus nad täitsid erinevaid ülesandeid. Võistelda tuli esmaabi andmises põletuse ja verejooksu puhul, sõita jalgrattaga vigursõitu, tunda liiklusmärke, rullida kokku tuletõrjevoolikut ning riietuda päästeametniku riietesse. Lisaks said lapsed tutvuda Sisekaitseakadeemiaga ning veeta aega spordisaali poksiringis ning sõudeergomeetritel. Päeva lõpetas tuletõrjeautode demonstratsioon ja lapsed said ka ise tuletõrjevoolikust vett pritsida.

5.mail rõõmustasid lapsed oma emasid ja vanaemasid toreda kevadkontserdiga.


Siit leiad pildid kogu üritusest:
http://www.meripohi.edu.ee/ema/vaba.php

     

   Traditsiooniliselt viidi 6.mail läbi jalgrattavigursõidu võistlus, mis lõpetas eelnevalt toimunud liiklusnädala. 2.-6.klassi lapsed said oma teadmisi näidata liikluseeskirjade tundmises ja soovijatel oli võimalus spordiväljakul oma jalgrattasõiduoskust proovida. Üldvõitjad selgusid kahe ala kokkuvõttes. Kõik lapsed, kes said teoorias vähemalt 13 punkti ja tegid sõidueksami, võivad juhilubade saamiseks sooritada korduseksami.

   liiklus- teooria

   vigursõidu miinused

   4B

   Raidma

   Reijo

   15

   0

   3B

   Poopuu

   Mattias

   14

   5

   4A

   Kruusimaa

   Andre

   14

   20

   4B

   Koost

   Kati

   14

   14

   5B

   Varem

   Mattias

   14

   1

   5B

   Vibu

   Mari

   14

   12

   3A

   Raudi

   Rasmus

   13

   20

   4A

   Kikas

   Brita

   13

   0

   4B

   Mardiat

   Marvin

   13

   6

   4B

   Taal

   Sten Christian

   13

   3

   4B

   Treumund

   Gertrud

   13

   10

   4B

   Vasar

   Mari

   13

   17

   5B

   Gorodenkov

   Aleksei

   13

   12

   5B

   Tarkin

   Marko

   13

   16

   6A

   Jõgi

   Johan

   13

   0

   3A

   Ladva

   Janno

   12

   15

   4A

   Kaabel

   Kätlin

   12

   3

   4A

   Roosmaa

   Kerli

   12

   21

   4B

   Terase

   Martin

   12

   8

   5A

   Ehand

   Fred

   12

   7

   5B

   Kala

   Rasmus

   12

   0

   6A

   Pranno

   Matis

   12

   5

   6A

   Tarenõmm

   Fredi

   12

   0

   6B

   Maide

   Georg

   12

   10

   6B

   Ojaperv

   Oliver

   12

   0

   3A

   Kane

   Johan

   11

   0

   4A

   Sirp

   Felix-Edward

   11

   6

   5A

   Salumaa

   Anete

   11

   0

   5A

   Vainu

   Hans-Johannes

   11

   5

   5B

   Kaare

   Kristjan

   11

   0

   5B

   Kald

   Kristjan

   11

   1

   5B

   Raimla

   Sander

   11

   0

   3B

   Arro

   Henri

   10

   9

   4A

   Kool

   Ergo

   10

   0

   3A

   Ernesaks

   Georg Darren

   9

   9

   3A

   Lillemäe

   Karl Ainar

   9

   1

   4A

   Liiva

   Diana

   9

   7

   5B

   Uuesoo

   Sten

   9

   5

   6B

   Kalmus

   Sander

   9

   4

   4A

   Kormašov

   Mihkel

   8

   6

   4A

   Muide

   Taavi

   8

   0

   5A

   Kasemets

   Meriliis

   8

   1

   3A

   Imala

   Mikk Markus

   7

   11

   5A

   Vijar

   Anette

   7

   5

   6A

   Kuusk

   Ken

   6

   3


   Päeva lõpul lubati oma
   sõiduoskusi demonstreerima ka
   poisid, kellel on motorollerid.

   Lisaks veel pilte
   http://www.meripohi.edu.ee/tsikkel/vaba.php

   11.mail esinesid meie laulu- ja tantsulapsed Merivälja Pansionaadi eakatele inimestele.

   13.mail toimus ülekooliline spordipäev. Võisteldi palliviskes, kaugushüppes, 40m ja 60m jooksus ning krossijooksus.

  Klass

  40m jooks

  Pallivise

  Hootakaugushüpe

  Krossijooks

   

   

   

   

   

  1 klass tüdrukud

  1. Sinisalu Susanne (7,4)

  1. Roosinupp Janette M. (12)

  1. Sinisalu Susanne (1,45)

  1. Sinisalu Susanne(1,03)

  2. Roosinupp, Janette M. (7,5)

  2.-4. Koljal Katriin (11)

  2. Roosinupp Janette M. ( 1,40)

  2. Roosinupp Janette M. (1,08)

  3. Koljal Katriin (8,1)

  2.-4. Kombe Helene-Kirke

  3. Tomson Meeri-Triin (1,19)

  3. Tomson Meeri-Triin (1,10)

  2.-4. Sinisalu Susanne

  1 klass poisid

  1. Krikk Robert (6,9)

  1. Siht Steven(24)

  1. Imala Otto-Krister (1,58)

  1. Siht Steven (0,54)

  2. Siht Steven (7,1)

  2.-3 Kane Karl (22)

  2. Siht Steven (1,55)

  2. Kane Karl (0,55)

  3.-4. Imala Otto-Krister (7,3)

  2.-3. Kuber Rasmus(22)

  3. Kuber Rasmus (1,45)

  3.-5 Imala Otto-Krister (0,57)

  3.-4.Kuber Rasmus (7,3)

  3.-5. Kuber Rasmus(0,57)

  3.-5. Lastik Markos (0,57)

  Klass

  60m jooks

  Pallivise

  Kaugushüpe

  Krossijooks

  2a klass tüdrukud

  1. Sööt Olivia (11,68)

  1. Sööt Olivia (18)

  1. Sööt Olivia (2,58)

  1. Sööt Olivia (1.03)

  2. Arop Brigit (12,68)

  2. Sooba Anneliis (16)

  2. Sooba Anneliis (2,12)

  2. Arop Brigit (1.04)

  3. Sooba Anneliis (12,86)

  3. Arop Brigit (12)

  3. Arop Brigit (2,00)

  3. Sooba Anneliis (1.12)

           

  2a klass poisid

  1. Sinisalu Andre (11,27)

  1. Vana Joann (28)

  1. Sinisalu Andre (2,62)

  1. Sinisalu Andre (0,55)

  2. Mesila Kristjan (11,56)

  2. Kaal Glenn-Chriss (23)

  2. Vana Joann (2,51)

  2. Mesila Kristjan (0,56)

  3. Metsaviir Tauri (12,19)

  3. Sinisalu Andre (22)

  3. Mesila Kristjan (2,50)

  3. Vana Joann (1.02)

           

  2b klass tüdrukud

  1. Freivald Maria (11,44)

  1. Trumm Annete (14)

  1. Freivald Maria (2,59)

  1. Freivald Maria (1,02)

  2. Trumm Annete (12,16)

  2.-4. Freivald Maria (13)

  2. Trumm Annete (2,40)

  2. Kaabel Johanna (1,04)

  3. Krämann Kirke (12, 43)

  2.-4. Kaabel Johanna (13)

  3. Krämann Kirke (2,34)

  3. Trumm Annete (1,08)

  2.-4. Krämann Kirke (13)

  2b klass poisid

  1. Ratassepp Sander (10,44)

  1. Ratassepp Sander (32)

  1. Randveer Hendrik (2,73)

  1. Ratassepp Sander (0,53)

  2. Lääne Kristjan-Eric (11,31)

  2. Randveer Hendrik (21)

  2. Ratassepp Sander (2,59)

  2. Lääne Kristjan-Eric(0,58)

  3. Randveer Hendrik (11,37)

  3. Hovi Jonathan Caleb (19)

  3. Hovi Jonathan Caleb (2,40)

  3. Randveer Hendrik (1,01)

           

  3a klass tüdrukud

  1. Vaht Mirjam (11,11)

  1.-2. Kipper Kristiina (19)

  1. Vaht Mirjam (2,60)

  1. Vaht Mirjam (1,27)

  2. Kipper Kristiina (11,64)

  1.-2. Vaht Mirjam (19)

  2.Maibaum Vanessa (2,55)

  2. Golovina Marianna (1,28)

  3. Golovina Marianna (11,65)

  3. Maibaum Vanessa (14)

  3. Kipper Kristiina (2,52)

  3. Kippper Kristiina (1, 34)

           

  3a klass poisid

  1. Ild Roomet (10,75)

  1. Rihkrand Argo (26)

  1. Rihkrand Argo (3,25)

  1. Rihkrand Argo (1,23)

  2. Rihkrand Argo (11,05)

  2. Imala Mikk Markus (25)

  2. Ild Roomet (3,12)

  2. Imala Mikk Markus (1,27)

  3. Raudi Rasmus (11,30)

  3.-4. Ild Roomet (23)

  3. Imala Mikk Markus (2,80)

  3. Ladva Janno (1,28)

  3.-4. Kane Johan (23)

  Klass

  60m jooks

  Pallivise

  Kaugushüpe

  Krossijooks

  3b klass tüdrukud

  1. Haidla Kariin (10,71)

  1. Haidla Kariin (22)

  1. Haidla Kariin (2,98)

  Tulemused tühistati!

  2. Luik Kärolin (10, 88)

  2. Koppel Eveliis (20)

  2.-3. Kask Gertrud (2,70)

  3. Kask Gertrud (11,25)

  3. Vibu Liisi (17)

  2.-3. Vibu Liisi (2,70)

         

  3b klass poisid

  1. Pohl Kenneth (9,37)

  1. Jõgi Sten (33)

  1. Pohl Kenneth (3,38)

  2. Visanpuu Lauri (10, 00)

  2.-3. Mägi Silver

  2. Lastik Markko (3,15)

  3. Lastik Markko (10,13)

  2.-3. Visnapuu Lauri

  3. Mägi Silver ( 2,80)

           

  4a klass tüdrukud

  1. Tull Thara-Liis (9,40)

  1. Kaabel Kätlin (24)

  1. Tull Thara-Liis (3,40)

  1. Tull Thara-Liis (0,55)

  2. Talts Anna-Liisa (10,19)

  2. Tull Thara-Liis (23)

  2. Talts Anna-Liisa (2,79)

  2. Talts Anna-Liisa (1,05)

  3. Liiva Diana (10,97)

  3. Kikkas Brita (20)

  3. Koljal Marliis (2,70)

  3.-4. Tolli Liisa (1,08)

  3.-4. Koljal Marliis (1,08)

           

  4a klass poisid

  1. Klemmer Bert (9,34)

  1. Klemmer Bert (45)

  1. Nuutmann Sven (3,73)

  1.-2. Klemmer Bert (1,09)

  2. Nuutmann Sven (9,57)

  2. Nuutmann Sven (42)

  2. Klemmer Bert (3,15)

  1.-2. Nuutmann Sven (1,09)

  3. Kruusimaa Andre (10,47)

  3. Kormašov Mihkel (34)

  3. Lõokene Reimo (2,80)

  3. Künnapuu Hendrik (1,28)

           

  4b klass tüdrukud

  1. Mõtsmees Ariel (10,62)

  1. Reisin Regina (23)

  1. Mõtsmees Ariel (3,05)

  1. Mõtsmees Ariel (1,18)

  2. Reisin Regina (10, 97)

  2. Mõtsmees Ariel (22)

  2. Reisin Regina (2,70)

  2. Reisin Regina (1,22)

  3. Treial Dagmar (11,72)

  3. Randveer Kristina (16)

  3. Treial Dagmar (2,47)

  3. Treial Dagmar (1,25)

           

  4b klass poisid

  1. Ruudna Henar (9,81)

  1. Ruudna Henar (37)

  1. Ruudna Henar (3,70)

  1. Ruudna Henar (1,09)

  2. Tooming Peeter (10,16)

  2. Villa Andre (35)

  2. Villa Andre (3,12)

  2. Tooming Peeter (1,12)

  3. Villa Andre (10,47)

  3. Terase Martin (33)

  3. Tooming Peeter (3,00)

  3.-4. Golovin Jevgeni (1,16)

  3.-4. Taal Sten Christian (1,16)

           

  5a klass tüdrukud

  1. Tooming Marili (9,72)

  1. Salumaa Anete (25)

  1. Kasemets Meriliis (3,05)

  1. Salumaa Anete (2,09)

  2. Siirak Kadri (9,73)

  2. Kikas Kelly-Carolina (22)

  2. Tooming Marili (2,93)

  2. Tooming Marili (2,14)

  3. Vijar Anette (10,63)

  3. Siirak Kadri (19)

  3. Salumaa Anete (2,65)

  3. Kasemets Meriliis (2,19)

           

  5a klass poisid

  1. Jõe Karl Erik (9,81)

  1. Meikas Mihkel (41)

  1. Männik Karl (3,45)

  1. Vainu Hans Joh. (1,52)

  2. Lauba Kris (10,08)

  2. Jõe Karl Erik (35)

  2. Jõe Karl Erik (3,12)

  2. Jõe Karl Erik (2,01)

  3. Vainu Hans Joh. (10,37)

  3. Vainu Hans Joh. (34,5)

  3. Ruudna Henri (2,85)

  3. Lauba Kris (2,06)

           

  5b klass tüdrukud

  1. Joamets Daily (10,59)

  1. Joamets Daily (27)

  1. Joamets Daily (2,70)

  1. Joamets Daily (2,09)

  5b klass poisid

  1. Kaare Kristjan (9,65)

  1.Kald Kristjan (34)

  1. Varem Mattias (3,38)

  1. Kaare Kristjan (1,48)

  2. Uuesoo Sten (9,94)

  2. Tarkin Marko (32)

  2. Kald Kristjan (3,35)

  2. Kald Kristjan (1,49)

  3. Varem Mattias (10,06)

  3. Kaare Kristjan (31)

  3. Kaare Kristjan (3,33)

  3. Gorodenkov Aleksei (2,03)

           

  Klass

  60m jooks

  Pallivise

  Kaugushüpe

  Krossijooks

   

   

   

   

   

  6a klass tüdrukud

  1. Kirsipuu Maarion (9,34)

  1. Lao Paula-Maria (32)

  1. Kirsipuu Maarion (3,45)

  1. Vaht Madli (3,01)

  2. Vaht Madli (9,59)

  2. Vaht Madli (26)

  2. Kalmus Enelys (3,00)

  2. Mesila Helina (3,04)

  3. Mesila Helina (10,13)

  3.-5. Kirsipuu Maarion (24)

  3. Mesila Helina (2,95)

  3. Kirsipuu Maarion (3,22)

  3.-5. Mestma Karolin (24)

  3.-5. Vesiallik Helis (24)

  6a klass poisid

  1. Krass Carl Christian (9,00)

  1. Maastik Madis (40)

  1. Krass Carl Christian (3,50)

  1. Krass Carl Christian (2,54)

  2. Jõgi Johan (9,84)

  2. Jõgi Johan (38)

  2. Otsalu Edvard (3,14)

  2. Jõgi Johan (2,55)

  3. Meokas Tanel (10,01)

  3. Krass Carl Christian (37)

  3. Jõgi Johan (3,08)

  3. Maastik Madis (3,04)

           

  6b klass tüdrukud

  1. Reisin Getter (9,28)

  1. Lobjakas Siiri (31)

  1. Sööt Ivette (3,28)

  1. Reisin Getter (3,02)

  2. Tuul Margit (9,78)

  2. Reisin Getter (27)

  2. Reisin Getter (3,16)

  2. Sööt Ivette (3,11)

  3. Sööt Ivette (10,10)

  3. Sööt Ivette (19)

  3. Roosma Raili (3,08)

  3.-4 Lobjakas Siiri (3,43)

  3.-4. Tuul Margit (3,43)

  6b klass poisid

  1. Lutsokert Kevin (9,40)

  1. Vähesoo Tanel (49)

  1. Lutsokert Kevin (4,00)

  1. Lutsokert Kevin (2,39)

  2. Ojaperv Oliver (9,41)

  2. Lutsokert Kevin (44)

  2. Ojaperv Oliver (3,76)

  2. Ojaperv Oliver (2,47)

  3. Kuusk Ken (9,50)

  3. Raid Lauri (42)

  3. Vähesoo Tanel (3,38)

  3. Vähesoo Tanel (3,02)

   

   Maikuus toimus traditsiooniline vanapaberi kogumise võistlus. Saavutasime ülelinnaliselt põhikoolide hulgas esimese koha. Koolisisesel võistlusel tuli esikohale 3A klass, talle järgnesid 2B ja 3B. Tublimad kogujad:

     1.kl. - Meeri-Triin Tomson, Helene-Kirke Kombe ja Karl-Erik Politanov
   2A kl. - Tauri Metsaviir, Mirjam Arula ja Henri Arukuusk
   2B kl. - Kirke Krämann, Sander Vehman ja Jonathan Caleb Hovi
   3A kl. - Karl-Ainar Lillemäe, Mirjam Vaht ja Kertrud Järg
   3B kl. - Sten Jõgi, Markko Lastik ja Liisi Vibu
   4A kl. - Piret Reinmart, Liisa Tolli ja Reimo Lõokene
   4B kl. - Sten Christian Taal, Martin Terase ja Gertrud Treumund
   5A kl. - Kristel Kukk, Kris Lauba ja Kelly Cärolin Kikas
   5B kl. - Mari Vibu, Sander Raimla ja Kaarel Jaksi
   6A kl. - Johan Jõgi, Matis Pranno ja Karl Frederic Iilane
   6B kl. - Georg Maide, Grethel Parman ja Henri Vaikre
    

   Lasnamäe ja Pirita linnaosa koolide 3.-5.klasside vahelistes spordimängudes saavutasime seitsmeteistkümne kooli hulgas 7. koha.

   MERIVÄLJA KOOLI -TRADITSIOONILINE ORIENTEERUMISVÕISTLUS

   Tulemused

   KOHT

    

   VÕISTKONNA NR.

    

   PUNKTID

    

    

    

    

       Ülejäänud pildid aadressil http://www.meripohi.edu.ee/orienteerumine/vaba.php

    

   1.

    

   7

    

   4

   2.

    

   14

    

   8

   3.

    

   17

    

   11

   4.

    

   15

    

   13

   5.

    

   19

    

   15

   6.

    

   11

    

   16

   7.

    

   20

    

   17

   8.

    

   13

    

   21

   9.

    

   16

    

   22

   10.

    

   9

    

   24

   11.

    

   1

    

   25

   12.

    

   10

    

   27

   13.

    

   4

    

   28

   14.

    

   3

    

   29

   15.

    

   8

    

   29

   16.

    

   5

    

   30

   17.

    

   12

    

   38

   18.-19.

    

   18

    

   10 (kasutati jalgratast)

   18.-19.

    

   2

    

   28 (hüljati võistkonnaliige)

   20.

    

   6

    

   40

   Eriti tahame esile tõsta võistlejaid:
   kes hoolitsesid oma kaaslaste eest - Morgan Kaas, Regina Reisin, Paula Lao, Lise-Lota Imala ja Erik Mik
   paistsid silma teadmiste poolest - Anabel Salumaa
   meisterdasid oma võistkonna numbriga särgid - Erik Mik, Jargo Laanmäe ja Karl Frederic Iilane

 


     

Kontakt | Kroonika | Teadmiseks | Juhtkond | Õpetajad | Hoolekogu | Õpilased |
|
Projektid | Tundide ajad | Koolivaheajad  | Menüü | Uudised | Üritused | Ringid